Rational Unified Process (RUP)

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
تعریف خواسته های نرم افزاری در RUP

آخرین ارسالی: جواب: تعریف خواسته های نرم افزاری کارت بانکی
در تاریخ: 1392/02/15 - 16:42 بوسيله علی علوی
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/02/1392
2 4092
آموزش Rational Rose همراه با مثال

آخرین ارسالی: جواب: آموزش Rational Rose همراه با مثال
در تاریخ: 1391/08/15 - 20:25 بوسيله sara sg
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/08/1391
32 2012038
معماری و طراحی نرم افزار

آخرین ارسالی: جواب: معماری و طراحی نرم افزار
در تاریخ: 1391/08/07 - 20:31 بوسيله ati karimi
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 07/08/1391
2 7080
UML زبان استاندارد جهانی برای مدل سازی it innovators it innovators
در تاریخ: 28/04/1386
0 7101
تخمین هزینه و زمان در پروژه‌های نرم‌افزاری it innovators it innovators
در تاریخ: 28/04/1386
0 4119
دعوت به همکاری کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 25/01/1386
0 2892
متدولوژی تولید نرم افزار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/12/1385
0 14482
منابع خوب برای RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3720
مدیریت کیفیت در RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3540
سرعت عمل با RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3427
الگوها کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 2732
معرفی چارچوب کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 5193
به کار گیری مدیریت خواسته ها کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 2640
مفهوم معماری کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 6663
مفهوم تکرار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3900
جریانهای کاری RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4822
Workflow کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 2478
خصوصیتهای RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3840
انطباق با RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3364
ساختار RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3710
توسعه تکراری نرم‌افزار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 1315
بررسی و شناخت متدولوژی RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 18137