Rational Unified Process (RUP)

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
UML زبان استاندارد جهانی برای مدل سازی

آخرین ارسالی: جواب: UML زبان استاندارد جهانی برای مدل سازی
در تاریخ: 1401/08/10 - 10:47 بوسيله sakiba h
it innovators it innovators
در تاریخ: 10/08/1401
3 8207
تعریف خواسته های نرم افزاری در RUP

آخرین ارسالی: جواب: تعریف خواسته های نرم افزاری کارت بانکی
در تاریخ: 1392/02/15 - 16:42 بوسيله علی علوی
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/02/1392
2 4872
آموزش Rational Rose همراه با مثال

آخرین ارسالی: جواب: آموزش Rational Rose همراه با مثال
در تاریخ: 1391/08/15 - 20:25 بوسيله sara sg
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/08/1391
32 2777912
معماری و طراحی نرم افزار

آخرین ارسالی: جواب: معماری و طراحی نرم افزار
در تاریخ: 1391/08/07 - 20:31 بوسيله ati karimi
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 07/08/1391
2 8394
تخمین هزینه و زمان در پروژه‌های نرم‌افزاری it innovators it innovators
در تاریخ: 28/04/1386
0 5130
دعوت به همکاری کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 25/01/1386
0 3555
متدولوژی تولید نرم افزار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/12/1385
0 20833
منابع خوب برای RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4968
مدیریت کیفیت در RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4170
سرعت عمل با RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4067
الگوها کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3411
معرفی چارچوب کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 7032
به کار گیری مدیریت خواسته ها کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3379
مفهوم معماری کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 7425
مفهوم تکرار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 5507
جریانهای کاری RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 5793
Workflow کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3297
خصوصیتهای RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4525
انطباق با RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4079
ساختار RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4392
توسعه تکراری نرم‌افزار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 1796
بررسی و شناخت متدولوژی RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 20846