Rational Unified Process (RUP)

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
تعریف خواسته های نرم افزاری در RUP

آخرین ارسالی: جواب: تعریف خواسته های نرم افزاری کارت بانکی
در تاریخ: 1392/02/15 - 16:42 بوسيله علی علوی
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/02/1392
2 4218
آموزش Rational Rose همراه با مثال

آخرین ارسالی: جواب: آموزش Rational Rose همراه با مثال
در تاریخ: 1391/08/15 - 20:25 بوسيله sara sg
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 15/08/1391
32 2038160
معماری و طراحی نرم افزار

آخرین ارسالی: جواب: معماری و طراحی نرم افزار
در تاریخ: 1391/08/07 - 20:31 بوسيله ati karimi
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 07/08/1391
2 7461
UML زبان استاندارد جهانی برای مدل سازی it innovators it innovators
در تاریخ: 28/04/1386
0 7278
تخمین هزینه و زمان در پروژه‌های نرم‌افزاری it innovators it innovators
در تاریخ: 28/04/1386
0 4281
دعوت به همکاری کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 25/01/1386
0 3013
متدولوژی تولید نرم افزار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/12/1385
0 15969
منابع خوب برای RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3899
مدیریت کیفیت در RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3662
سرعت عمل با RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3543
الگوها کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 2849
معرفی چارچوب کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 5759
به کار گیری مدیریت خواسته ها کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 2775
مفهوم معماری کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 6811
مفهوم تکرار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 4316
جریانهای کاری RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 5028
Workflow کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 2573
خصوصیتهای RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3958
انطباق با RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3512
ساختار RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 3833
توسعه تکراری نرم‌افزار کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 1392
بررسی و شناخت متدولوژی RUP کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 17/12/1384
0 19006