کارگروه
بازاریابی شیکه ای
چطور بفروشیم اگر تا به حال سابقه ای در کار فروش نداشته اید و یا بصورت حرفه ای این کار را انجام نداده اید، نگران نباشید. چون اغلب فروشندگان موفق بطور حرفه ای آموزش ندیده اند. اما با اندکی دانش، مهارت و پشتکار توانسته اند به یک فروشندۀ موفق تبدیل شوند. اغلب فروشندگانِ موفق می دانند که باید به چه فکر کنند و چطور به آن برسند. آنها معمولا" به اهدافشان و چگونگی دستیابی به آن فکر می کنند . در واقع نقطه شروع برای رسیدن به موفقیت درکارِ فروش، داشتن اهدافِ از پیش تعیین شده است . شما می توانید، با ...