کارگروه
تجارت آینده
هرآنچه که در مورد درک و فهم و درست تر دنیای کسب وکار آینده به ما کمک کند در این کارگروه مورد بحث قرار می گیرد. ایده ها،خلاقیت ها،فرصت ها و تهدیدات وچالش ها.....
 

تجارت آینده