کاش چشمان پر از پرسش مردم کمتر غرق این زندگی سنگی وسیمانی بود

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
کاش.....

آخرین ارسالی: جواب: صبر کن سهراب....!
در تاریخ: 1391/07/18 - 18:3 بوسيله کاربر حذف شده
کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 18/07/1391
3 2127