کارگروه
3B Group
این گروهی برای برنامه نویسان است که با تشکیل این گروه ما می توانیم پروژه های بزرگ رو انجام بدیم .