کارگروه
ساعتی با خودت باش
شــانـه هـایـم خـسـتـه انـد امـا هـنـوز ، بـر دوش مـی کـشـم بـارِ تــــمـامِ دردهــــا را ... مـی روم آرام و سـنـگـیـن ... تـا طـلـوع ِ صـــبـح راهـی نـیـسـت . . .
 

دلتنگم

aysuda safari

aysuda safari

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 37
7 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 23, 1391 11:47


مـــن چقــدر دلتنگــــم

و چقدر تشنــــه لبخند کسی کـــه بــــــاران را میشناسد

دریـــــا رامیفهمد

و میداند سنگ سنگ است و نبـــــاید پــــــرتــاب کرد...


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
hossein m

hossein m

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 2
7 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, اسفند 30, 1391 19:11

در دیاری که در ان برادر با برادر دشمنی دارد پس بدانیم که دگر نیست کسی یار کسی


روزگار هر چند عاقبت اینه را محتاج خاکستر کند ولی ای کاش پروردگارا یارب نیوفتد به کسی کار کسی


همگان تجربه کردند که گاهی ،اوقات اشتباهات به مانند خیانت ضربه خواهد زد اما زبزرگان بپرس عاقبت ناکسانگویند که قانون طبیعت است هر کس که چه باعث باشدو غیر


سوزدو گریدو افروزدو خاموش شود هر ان که چون شمع بخندد به شب تار کسی


بسیارند انان که کشیدندو حال دایم به لب زمزمه دارند که بی گمان دست در اغوش نگارش ببرند هر که یک بوسه ستاند زلب یار کسی . . . .


وچقدر سخت است که بخاطر تحمل دل تنگی لب...........


حذف ارسالي ويرايش ارسالي