خداوند از تو نخواهد پرسید....

صفحه اصلی کارگروهها >> زمزمه های دلتنگی  >> خداوند از تو نخواهد پرسید....
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: جمعه, آذر 03, 1391 17:8خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی، بلکه از تو


 


خواهد پرسیدکه چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟


 


  خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود، بلکه از تو خواهد


 


 پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟


 


  خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی، بلکه از تو


 


خواهدرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟


 


 خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه از تو


 


خواهدپرسید آیا سزاور گرفتن آن بودی؟


 


 خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو خواهد


 


 پرسیدآیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟


 


 خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد


 


پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟


 


 خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه از تو


 


خواهدپرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟


 


 خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد پرسید


 


 که چگونه انسانی بودی؟


 


 خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی


 


رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به


 


عمارت بهشتی خود خواهدبرد.


 


 


 


خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی، بلکه


 


 خواهدپرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس


 


 


                                                   شرمندگی می کردی؟


 حذف ارسالي ويرايش ارسالي