محاسبه انتگرال از راه ذوزنقه

صفحه اصلی کارگروهها >> KARSHENASI  >> محاسبه انتگرال از راه ذوزنقه
سجاد  رحیمی

سجاد رحیمی

در کارگروه: KARSHENASI
تعداد ارسالي: 5
7 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, شهريور 16, 1391 11:43
#include
#include
#include
#include
const float pi=3.141592653569793238462643;
float gtt();
float sin1(float x);
float cos1(float x);
float powe(float x,int y);
char ch;
float va1=0,va2=0;


main()
{
  clrscr();
  va1=gtt();
do
{
  switch(ch)
     {
 case '+':
 clrscr();
 va2=gtt();
 va1=va1+va2;
 break;
 case '-':
 clrscr();
 va2=gtt();
 va1=va1-va2;
 break;
 case '*':
 clrscr();
 va2=gtt();
 va1=va1*va2;
 break;
 case '/':
 clrscr();
 va2=gtt();
 va1=va1/va2;
 break;
 case 's':
 clrscr();
 va1=(va1*3.14)/180;
 va1=sin1(va1);
 break;
 case 'c':
 clrscr();
 va1=(va1*3.14)/180;
 va1=cos1(va1);
 break;
 case 't':
 clrscr();
 va1=(va1*3.14)/180;
 va1=sin1(va1)/cos1(va1);
 break;
 case 'o':
 clrscr();
 va1=(va1*3.14)/180;
 va1=cos1(va1)/sin1(va1);
 break;
 case 13:
 clrscr();
 printf ("\n %f",va1);
 break;
      }
}
while (ch!=27);
}


/*****************************get*********/
float gtt()
{
  float v;
  int i=0;
  char h='w';
  char s[20];
  strcpy (s,"");


   do
    {
 ch=getche();
 if (ch=='0'|| ch=='1' || ch=='2'|| ch=='3'|| ch=='4' || ch=='5'
 ||ch=='6'|| ch=='7' || ch=='8'|| ch=='9')
 {
 s[i+1]=NULL;
 s[i]=ch;
 i++;
   }
 if (ch=='+'|| ch=='-' || ch=='*'|| ch=='/'|| ch=='s'|| ch=='c'|| ch=='t'|| ch=='o'|| ch==13) h=13;
    } while(h!=13);
     v=atof(s);
     return(v);
    }


/**************sin**************/
float sin1(float x)
{
 float ss;
 ss=(x-(powe(x,3)/6)+(powe(x,5)/120)-(powe(x,7)/5040)+(powe(x,9)/362880));
 return(ss);
 }
/**************cos**************/
float cos1(float x)
{
 float ss;
 ss=(1-(powe(x,2)/2)+(powe(x,4)/24)-(powe(x,6)/720)+(powe(x,8)/40320));
 return(ss);
 }
/**************tavan**************/
float powe(float x,int y)
{
  int i;
  float tt=1;
for (i=1;i<=y;i++)
tt=tt*x;
return(tt);
}

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main()
{
int a[10],i,c;
clrscr();
for(i=0; i<10; i++)
{
printf("input no  (%d)\n ",i+1);
scanf("%i",&a[i]);
}
for(i=0;i<10;i++)
c=c+a[i];
printf("\n avg: %d",c);
getch();
}
حذف ارسالي ويرايش ارسالي