فرمانهای ساده لینوکس

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> فرمانهای ساده لینوکس
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, مهر 19, 1390 11:12

از دستورات زیر برای خروج از حساب کاربری استفاده میشود


#logout
#exit


از دستورات زیر برای راه اندازی مجدد سیستم استفاده میشود


#reboot
#init 6


از فرمان زیر برای خاموش کردن سیستم استفاده میشود


#shutdown
#init 0


نمایش تاریخ


#date


 Calander نمایش تقویم


 


#cal


بوسیله دستورزیر سه ماه قبل , جاری , و بعد را مشاهده میکنیم


#cal -3


بوسیله فرمان زیر 12 را مشاهده میکنیم


#cal -y


12 ماه سال مورد نظر را میتوانیم مشاهده کنید


#cal 2005


 


   


 


یکی از خصوصیات جالب لینوکس استفاده دستور کمک می باشد.بوسیله فرمانهای زیر میتوانیم درباره فرمان مورد نظرمان اطلاعات کاملی کسب کنیم


#man date
#info date
#date --help
#whatis cal


man به معنی manual میباشد و info به معنی information


 


از دستور cd که به معنی change directory میباشد برای رفتن به یک دایرکتوری مورد نظر میتوانیم استفاده کنیم


#cd /bin
[root@localhost /bin]#


از فرمان ls که به معنی  lists میباشد محتویات بک دایرکتوری یا فولدر استفاده میکنیم


#ls


مشاهده محتویات یک دایرکتوری با جزئیات کامل آن مثل زمان ساخت permission... را با فرمان زیر تشخیص میدهیم


#ls -l


ll که به معنی long list میباشد همان کار فرمان ls -l را انجام میدهد


#ll


 


از دستور زیر برای دیدن فایلهای مخفی استفاده میشود


#ls -a


 


با فرمانهای زیر میتوانیم صفحه نمایش را پاک کنیم


#clear و یا ctrl+l


از فرمان history برای نمایش فرمانهای اجرا شده استفاده میتوان استفاده کرد


#history


از این فرمان به منظور پاک کردن فرمانهای اجرا شده قبل استفاده میشود


#history -c


برای نمایش فرمانهای اجرا شده استفاده میشود اما نمیتوانیم از دکمه های اشاره برای بالا و پایین کردن فرمانها استفاده کرد


#history |more


همان کار فرمان بالا را انجام میدهد با این توافت که از دکمه های اشاره میتوانیم استفاده کنیم


#history |lessبرای ورود به بخش تنظیمات


#setup
حذف ارسالي ويرايش ارسالي