ping

mohammad mortazavi

mohammad mortazavi

در کارگروه: Command Prompt
تعداد ارسالي: 195
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, خرداد 14, 1390 6:14Ping کردن بی وقف یک مقصدPing –t 192.168.1.1-tصدا زدن یک مقصد مشخص به همراه ترجمه IP به NamePing –a 192.168.1.1-a          صدا زدن یک مقصد مشخص به دفعات مشخص شده (تعداد دفعات را باید مشخص کردPing –n 100 192.168.1.1-n          صدا زدن یک مقصد مشخص با حجم Packet های مشخص شده بر حسب Byte


 (0 – 65500) برای تست کیفیت بستر شبکهping -l 65500 192.168.1.1-lصدا زدن یک مقصد مشخص بهمراه دستور منع شکسته شدن Packet ها در مسیرPing –f 192.168.1.1-fصدا زدن یک مقصد مشخص با Time To Live مشخص شده. (1 - 255) -i  -vصدا زدن یک مقصد مشخص بهمراه دستور نمایش شبکه های فی مابین حداکثر1 تا 9 شبکهPing –r 2 192.168.1.1-r


 صدا زدن یک مقصد مشخص با حداکثر مدت زمان مشخص شده برای پاسخ) 1 زمان(Ping –w 1 192.168.1.1-w=====================================================================================

=====================================================================================


حذف ارسالي ويرايش ارسالي