سوال

muhammad elyasi

muhammad elyasi

در کارگروه: آموزش SQL SERVER 2008
تعداد ارسالي: 2
13 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, اسفند 19, 1389 5:31

sql server چی برام توضیح بده


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
ghazaal sadeghi

ghazaal sadeghi

در کارگروه: آموزش SQL SERVER 2008
تعداد ارسالي: 13
13 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, اسفند 19, 1389 5:43

SQL
مخفف Structerd Query Language میباشد زبانی ساخت یافته برای پرس و جو از بانک اطلاعاتی میباشد . با استفاده از SQL میتوانید داده هایی را که در بانک اطلاعاتی خود دارید به نحوی که میخواهید بازیابی کنید و مورد تحقیق واگر خواستید تغییر دهید .
برای تمرین کردن با SQL به یک بانک اطلاعاتی همچون SQL – server و Access یا اوراکل و یا هر بانک اطلاعاتی دیگری نیازمندید .
گرچه SQL زبانی تحت استاندارد ANSI (American National Standards Institute) میباشد اما هر بانک اطلاعاتی از نسخه دلخواه خودش استفاده میکند بنابراین ممکن است بعضی از دستورات در یک بانک اطلاعاتی بنا به نسخه ای از اس کیو ال که استفاده میکند با دستورات در بانک اطلاعاتی دیگر کمی متفاوت باشد .
دستورات زبان SQL به پنج دسته تقسیم بندی میشوند که بترتیب :
 
Quote:

DDL (Data Definition Language) زبان تعریف داده ها .
DML (Data Manipulation Language) زبان پردازش داده ها .
DCL (Data Control Language) دستورات مدیریت و کنترل داده ها .
DQL (Data Query LAnguage) دستورات پرس و جوی داده ها .
دستورات کنترلی تراکنشی .
دستورات مدیریت داده ها .
 
در دسته اول DDL زبانی است که امکان ایجاد وساخت یا پاک کردن یک جدول از بانک اطلاعاتی را بر عهده دارد دستورات این رده بترتیب زیر است :
 
CREATE , ALTER , DROP , CREATE INDEX , ALTER INDEX , DROP INDEX

دسته دوم دستورات DML هستند که برای اعمال تغییرات بر جداول درست شده اند که از سه دستور اصلی زیرتشکیل شده اند :
 
INSERT , UPDATE , DELETE

دسته سوم دستورات DQL هستند که تنها از یک دستور بنام SELECT تشکیل شده اند که بیشترین حجم کاری را برای یک کاربر که با SQL کار میکند را در بر میگیرد . این دستور بهمراه چندین دستوری که درون خود وجود داردسبب گستردگی استفاده از این دستور میشود .

دسته چهارم دستورات DCL هستند . همانطور که از نامشان پیداست جهت کنترل داده های بانک اطلاعاتی که بیشتر در رابطه با دسترسی این داده ها به دیگر کاربران است کاربرد دارد . که متشکل از دستورات زیر است :
 
ALTER PASSWORD , REVOKE , GRANT , CREATE SYNONYM

دسته بعد دستورات کنترلی TRANSACTION ها میباشد که امکان مدیریت تراکنشی بانک اطلاعاتی را برای کاربر فراهم میسازد . که از دستورات زیر تشکیل شده اند :
 
COMMIT , ROLLBACK , SAVEPOINT , SET TRANSACTION

و دسته اخر که مکمل کننده ان دستورات دسته قبل بودند دستورات مدیریت داده ها هستند که امکان بررسیو تحلیل عملیات داخل بانک اطلاعاتی را فراهم میکنند . در ضمن یادتان باشد که این مدیریت را با مدیریت بانک اطلاعاتی اشتباه نگیرید .
 
START AUDIT , STOP AUDIT 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي