کارگروه
کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها
در این کارگروه به دنبال راه کارهای جدید حول محور کودکان و نحوه برخورد با آنها و انتقال اطلاعات هستم.از همه دعوت میشود مطالب مفید رو برای استفاده عموم درج نمایند.متشکرم
 

خشم کودک و تلویزیون-توصیه برای ختم نزاع -

صفحه اصلی کارگروهها >> کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها  >> خشم کودک و تلویزیون-توصیه برای ختم نزاع -
مهدی مقصودی
11 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, اسفند 19, 1389 4:20خشم کودک و تلویزیون


سال هاست که نتایج تحقیقات روانشناسان روى برنامه هاى خشونت آمیز تلویزیون نشان مى دهد این برنامه ها تأثیرات سوئى بر رفتار کودکان دارد. بخشى از یادگیرى هاى کودکان و نوجوانان از طریق مشاهده و الگوبردارى صورت مى گیرد. نمایش فیلم هاى خشونت آمیز موجب مى شود الگوبردارى آنها توسط کودکان تأثیرات نامطلوبى بر ساختار رفتارى آنان بگذارد.


 


اما عده دیگرى از روانشناسان در تحقیقات خود نشان داده اند که بخش زیادى از کودکانى که خشونت در تلویزیون را مشاهده مى کنند، از خود پرخاشگرى نشان نمى دهند. مهمترین عامل تأثیرگذارى در این پدیده نگرش والدین به خشونت است یعنى کودکانى که برنامه هاى خشونت آمیز نگاه مى کنند، تا هنگامى که الگوى خشونت و رفتار پرخاشگرانه را در خانواده خود ندیده باشند، نسبت به دیگران رفتار پرخاشگرانه نخواهند داشت.تحقیقات دیگر نشان مى دهد آنهایى که خشونت در تلویزیون را ترجیح مى دهند بطور فطرى پرخاشگرتر هستند.


هر چه خصیصه پرخاشگرى نیرومندتر شود میل به تماشاى فیلم هاى خشن افزایش پیدا مى کند و تأثیر فیلم هاى خشن مى تواند براى مدت کوتاهى تا زمانى که فرد عصبانى است، تأثیر داشته باشد.


چند توصیه براى پایان نزاع


والدین در رفتار خود با هم باید دقت زیادى داشته باشند و رفتار پرخاشگرانه خود را هنگام حضور کودکان بروز ندهند.


والدین بهتر است با رفتار منطقى و نرمش به حل اختلافات خانوادگى بپردازند.


والدین به خواست منطقى کودکان شان پاسخ داده و مقاومت خصومت آمیزى در برابر خواست هاى نابه جاى آنان نشان ندهند.


والدین نباید فرزندان شان را بمباران انتقادى کنند، رفتار انتقادآمیز تنها منجر به تخریب شخصیت کودک مى شود.


والدین بهتر است به نکات مثبت شخصیت کودکان شان تأکید کنند.


والدین باید ریشه هاى لجبازى و حالت دفاعى و مشاجره لفظى منفى را در آنها از بین ببرند و یک رابطه مثبت و سازنده را در بین فرزندان شان برقرار کنند.


والدین باید بگذارند فرزندان دختر و پسر خانواده که در حال مشاجره هستند، اجازه پیدا کنند که خود مشکلات شان را حل کرده و والدین با مداخلات خود به این مشاجرات دامن نزنند.


والدین براى حل مشاجرات بین خواهر و برادرها باید نقش یک مشاور و راهنما را بازى کنند.


والدین همواره باید به رابطه ارزشمند خواهر و برادرى تأکید کنند. آنها باید به فرزندان شان یاد بدهند که یکدیگر را دوست داشته باشند و به هم احترام بگذارند.


والدین باید از فرزند کوچکتر بخواهند که به خواهر یا برادر بزرگترش احترام بگذارد و به فرزند بزرگتر نیز یاد بدهند که چگونه مراقب خواهر یا برادر کوچک خود باشد.


کودکان باید معناى ارزشمندى و دوست داشتن را بفهمند. 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي