کارگروه
گسترش فرهنگ بیمه
این کارگروه با هدف اطلاع بیشتر مردم عزیزمان با صنعت بیمه می باشد و در ان هر موضوعی در ارتباط با صنعت بیمه مطرح می شود