کارگروه
کاریابی
این کارگروه جهت نظرات و پیشنهادت افرادی که از طریق این سایت کار پیدا کرده اند، ایجاد شده است. همچنین در این کارگروه می توانید نظرات و پیشنهادات خود را برای قسمت کاریابی سایت عنوان نمائید.
 

کاریابی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
آیا شما از طریق این سایت کار پیدا کرده اید؟

آخرین ارسالی: جواب: آیا شما از طریق این سایت کار پیدا کرده اید؟
در تاریخ: 1390/09/16 - 3:14 بوسيله نبیل عشرتی یگانه
رضا علیمددی رضا علیمددی
در تاریخ: 16/09/1390
1 672