کارگروه
گروه علمی مدیران قرن 21
گروه علمی مدیران قرن 21 تیمی متشکل از افراد با تجربه ای است که هریک در حرفه و شغل خود موفق و کارآمد بوده و حال در عرصه مدیریت ، صنعت و کسب و کار با رویکردی علمی و مهارتی سعی در پیوند این مهم در کلاسها ، دوره ها و سمینارهایی را دارند که توسط ابن مجموعه بر مبنای متد آموزش مدیریت آکادمی کسب و کار لندن ارائه می گردد. www.21thCenturyMarketing.tk با تقدیم احترام محـراب رحمانی
 

گروه علمی مدیران قرن 21