کارگروه
علیرضایونس زاده حقیقی
البته من لیسانس هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازی میباشم. ولی هنرهای تجسمی بامحیط زیست ومنابع طبیعی می تواننددر ارتباط باشند.
 

اعضای کارگروه علیرضایونس زاده حقیقی