کارگروه
پیراپزشکی
دعوت به همکاری کاردان و کارشناس ودانشجو.پرستاری .فوریت پزشکی.مامایی.اتاق عمل.بهداشت وهمه همکاران فیلد درمان... 09012986589تلگرام
 

اعضای کارگروه پیراپزشکی