اعضای کارگروه تعمیر کار آیفون تصویری در اصفهان و شاهین شهر09139070914