کارگروه
متخصصین فلسفه و فیزیک
این گروه با هدف اشنایی و تبادل اطلاعات فی ما بین دانشجویان و متخصصین فلسفه و فیزیک به عنوان علوم بنیادین علم تاسیس گردیده و پاسخ به پرسش های فراوانی که در ارتباط با این علوم وجود دارد. فلسفه و فیزیک در جهان امروز یک پیوند ناگسستنی دارند.
 

اعضای کارگروه متخصصین فلسفه و فیزیک