کارگروه
نخبگان ایران
این گروه برای افراد فعال در زمینه شبکه و برنامه نویسی راه اندازی شده تا با هم فکری قدمی در پیش رفت گروه برداشته شود انشاالله از بهترین افراد گروه دعوت به همکاری خواهد شد
 

اعضای کارگروه نخبگان ایران