کارگروه
توریسم ورزشی
اگر دوست دارید در مورد توریسم ورزشی بدونید و فعالیت کنید من آماده همکاری هستم من طرح کار آفرینی نوشته ام در مورد توریسم ورزشی که با کمک دوستان امیدوارم به بهره وری برسه
 

اعضای کارگروه توریسم ورزشی