کارگروه
منابع طبیعی و محیط زیست خراسان
از کلیه کسانی که در رسته منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت می نمایند از آنها دعوت میشود در این کار گروه ثبت نام نمایند و ایده و نظرات خود را با ما در میان بگذارند . با تشکر وحید وطنخواه
 

اعضای کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان