کارگروه
MOHANDESpeymankar
دارای 5 سال سابقه اجرایی(33000 سی و سه هزار متر).دارای سابقه ی پیمانکاری در ساختمانهای تمام صنعتی مسکن مهر.اشنا با office و cad.جوانی فعال با روابط عمومی بالا
 

اعضای کارگروه MOHANDESpeymankar