اعضای کارگروه فریندهای قالبسازی وماشین کاری و طراحی مهندسی