کارگروه
کاسپین اندیشان جوان
ساختار یک شرکت فنی مهندسی الکترونیکی که به مدیریت اینجانب و دیگر اعضا می باشد . گرفتن کار بصورت پروژه های صنعتی و ساختمانی و ...
 

اعضای کارگروه کاسپین اندیشان جوان