کارگروه
BPM
دنیای تکنولوژی روز به روز راه‏های جدیدی را برای توسعه و سامان‏دهی اطلاعات فرهم می‏اورد. یکی از این راه‏حلها سیستمهای مبتنی بر معماری فرآیندگرا میباشد. این انجمن رو برای ایجاد بستری برای تبادل نظر در زمینه برپایی سیستمها برا اساس این معماری ایجاد میکنیم تا چه در نظر افتد.
 

اعضای کارگروه BPM