کارگروه
جوملا
بحث آزاد ، ولی دلم می خواد اینجا کسایی بنویسند که دارن با جوملا کار می کنند! بیشتر واسه تجارتش تا آموزشش.