کارگروه
چاپ و تبلیغات
در این کار گروه مسائل چاپ و تبلیغات را در ایران و جهان بررسی میکنیم و در صورت نیاز میتوانیم به سوالات احتمالی شما در زمینه چاپ و تبلیغات پاسخ بدهیم
 

مرکب؛ چالش های پیاپی در چاپ

صفحه اصلی کارگروهها >> چاپ و تبلیغات  >> مرکب؛ چالش های پیاپی در چاپ
محمدر ضا مهدیزاده

محمدر ضا مهدیزاده

در کارگروه: چاپ و تبلیغات
تعداد ارسالي: 270
تائید شده توسط:
محمدر ضا مهدیزاده
11 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, فروردين 14, 1390 1:54

 


مرکب؛ چالش‌های پیاپی در چاپ‌


 


اشکال‌ پنجم-‌ مرکب‌ باعث‌ کندن،‌ پاره‌ کردن‌ و‌ خرد‌ کردن‌ کاغذ‌ می‌شود.


 


 ‌ این‌ مشکل‌ مربوط‌ به‌ مرکب‌ و‌ کاغذ‌ است.‌ قدرت‌ چسبندگی‌ مرکب‌ برای‌ کاغذ‌ مصرفی‌ و‌ شرایط‌ موجود‌ در‌ ماشین‌ زیاد‌ است.‌ از‌ آن‌جا‌ که‌ اشکالات‌ مربوط‌ به‌ پاره‌ شدن‌ و‌ کنده‌ شدن‌ کاغذ‌ ناشی‌ از‌ ضعیف‌ بودن‌ آن‌ است،‌ این‌ اشکالات‌ در‌ فصل‌ 7‌ <اشکالات‌ کاغذ> بررسی‌ شده‌ است.


علت‌ الفقدرت‌ چسبندگی‌ مرکب‌ زیاد‌ است.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌ :‌  قدرت‌ چسبندگی‌ مرکب‌ را‌ با‌ اضافه‌ کردن‌ محلول‌ مناسب‌ کاهش‌ دهید.


راه‌حل‌ ‌ 2‌ ‌ :‌  اگر‌ راه‌حل‌ 1‌ باعث‌ کاهش‌ کیفیت‌ چاپ‌ شد،‌ از‌ کاغذ‌ بهتر‌ استفاده‌ کنید.‌


راه‌حل‌ ‌ 3‌ ‌ :‌  ضخامت‌ لایه‌ مرکب‌ را‌ افزایش‌ دهید.‌ افزایش‌ لایه‌ مرکب‌ به‌ مقدار‌ ناچیز‌ معمولاً‌ اثر‌ زیاد‌ در‌ کاهش‌ جداسازی‌ الیاف‌ روکش‌ سطحی‌ کاغذ‌ دارد.


علت‌ بخشک‌ شدن‌ مرکب‌ و‌ افزایش‌ چسبندگی‌ آن‌ بر‌ روی‌ ماشین.‌ این‌ علت‌ ممکن‌ است‌ به‌ علت‌ استفاده‌ بیش‌ از‌ اندازه‌ از‌ نمک‌های‌ خشک‌کن‌ در‌ مرکب‌ باشد.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌ : ‌ ‌ ورنی‌ شماره‌ دو‌ صفر‌ (00)‌ را‌ به‌ مرکب‌ اضافه‌ کنید‌ تا‌ چسبندگی‌ اولیه‌ آن‌ کاهش‌ پیدا‌ کند.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ :‌  مقدار‌ کمی‌ ماده‌ ضد‌ اکسیداسیون‌ را‌ به‌ مرکب‌ اضافه‌ کنید.‌ ابتدا‌ با‌ سازنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ 3:‌   ‌ از‌ مرکبی‌ که‌ خشک‌کن‌ کمتری‌ دارد،‌ استفاده‌ کنید.


علت‌ جچسبندگی‌ مرکب‌های‌ کوئیک‌ست‌ (زود‌ خشک‌شونده)‌ و‌ هیت‌ ست‌ (خشک‌شونده‌ با‌ حرارت)‌ به‌ هنگام‌ توقف‌های‌ ماشین‌ به‌ دلیل‌ از‌ دست‌ دادن‌ محلول،‌ زیاد‌ می‌شود.‌ این‌ شرایط‌ می‌تواند‌ به‌ دلیل‌ نو‌ بودن‌ روکش‌ نورد‌ لاستیکی‌ و‌ جذب‌ محلول‌ و‌ تبخیر‌ شدن‌ آن‌ و‌ یا‌ به‌ هر‌ دو‌ دلیل‌ انجام‌ شود.


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ 1:‌   با‌ سازنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ :‌   اگر‌ نورد‌ مرکب‌ نو‌ است،‌ و‌ یا‌ مدتی‌ است‌ که‌ بدون‌ کار‌ و‌ خشک‌ بوده،‌ قبل‌ از‌ چاپ،‌ نوردها‌ را‌ به‌ محلول‌ مرکب‌ آغشته‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 3‌ :‌    هنگام‌ توقف‌ ماشین،‌ نوردهای‌ مرکب‌ را‌ اسپری‌ کنید‌ تا‌ از‌ خشک‌ شدن‌ مرکب‌ جلوگیری‌ شود.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 4‌ :‌ ‌ مرکب‌ را‌ شل‌ کنید‌ تا‌ از‌ سفت‌ شدن‌ آن‌ در‌ اثر‌ تبخیر‌ محلول،‌ در‌ حین‌ آماده‌سازی‌ ماشین‌ جلوگیری‌ شود.‌ زمانی‌ که‌ ماشین‌ شروع‌ به‌ چاپ‌ کرد‌ و‌ جریان‌ مرکب‌ برقرار‌ شد،‌ مرکب‌ آماده‌ نباید‌ باعث‌ به‌ وجود‌ آمدن‌ هیچ‌ اشکال‌ خاصی‌ در‌ ماشین‌ شود.


 


علت‌ دپس‌ از‌ شروع‌ چاپ،‌ مرکب‌ کوئیک‌ست‌ (مرکبی‌ که‌ زود‌ خشک‌ می‌شود)‌ باعث‌ جدا‌ کردن‌ پرز‌ کاغذ‌ می‌شود.


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ 1:‌  فرمول‌ مرکب‌ را‌ تغییر‌ داده‌ و‌ از‌ محلول‌ فرار‌ و‌ خشک‌کننده‌ کمتری‌ استفاده‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ :‌  به‌ ازای‌ هر‌ کیلوگرم‌ مرکب،‌ 30‌ گرم‌ ورنی‌ شماره‌ چهارصفر‌ (0000)‌ به‌ مرکب‌ اضافه‌ کنید.


 اشکال‌ ششم-‌ ضعیف‌ شدن‌ چاپ‌ به‌ صورت‌ مکانیکی.


‌ نوارهای‌ چاپ‌ تنپلات‌ که‌ در‌ جلو‌ یا‌ پشت‌ یک‌ سطح‌ وسیع‌تر‌ تنپلات‌ دریک‌ صفحه‌ قرار‌ گرفته‌ باشد،‌ باعث‌ برداشتن‌ بیشتر‌ مرکب‌‌ از‌ روی‌ نوردهای‌ روی‌ فرم‌ می‌شود.‌ در‌ حالی‌ که‌ این‌ مرکب‌ لازمه‌ چاپ‌ رنگ‌ قوی‌ در‌ محل‌های‌ تنپلات‌ پهن‌ است‌ و‌ توزیع‌ مرکب‌ از‌ قسمت‌ کناره‌های‌ نورد،‌ کمبود‌ مرکب‌ را‌ جبران‌ نمی‌کند.‌ در‌ نتیجه‌ تصویر‌ کم‌رنگ‌ شده‌ و‌ سایه‌ای‌ ازآن‌ چاپ‌ می‌شود.


راه حل 1:‌ تا‌ آن‌جا‌ که‌ ممکن‌ است‌ قسمت‌های‌ چاپ‌ تنپلات‌ را‌ در‌ سرتاسر‌ لی‌آت‌ پخش‌ کنید.


راه حل 2:‌ ‌ تغذیه‌ رطوبت‌ را‌ به‌ حداقل‌ کاهش‌ دهید.‌ از‌ الکل‌ و‌ یا‌ افزودنی‌ الکلی‌ استفاده‌ کنید.‌


 ضخامت‌ لایه‌ مرکب‌ را‌ افزایش‌ دهید.‌ برای‌ جلوگیری‌ از‌ ایجاد‌ لکه‌های‌ مرکب‌ بر‌ روی‌ قسمت‌های‌ بدون‌ چاپ،‌ از‌ ته‌ مانده‌ مرکب‌هایی‌ که‌ از‌ کارهای‌ قبلی‌ باقی‌ مانده‌ است‌ استفاده‌ نکنید.‌ مرکب‌ مصرفی‌ را‌ کمی‌ ضعیف‌تر‌ کرده‌ و‌ جریان‌ آن‌ را افزایش‌ دهید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 4:‌ در‌ صورت‌ امکان‌ در‌ چاپ‌ تنپلات‌ به‌ جای‌ مرکب‌ شفاف‌ (ترانسپارنت)‌ از‌ مرکب‌ کدر‌ (اُپک)‌ استفاده‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ 5: ‌ نوسان‌ نورد‌ صلایه‌ را‌ افزایش‌ دهید.


راه‌حل‌ 6 : آخرین‌ نورد‌ مرکب‌ روی‌ زینک‌ را‌ از‌ نوع‌ صلایه‌ نصب‌ کنید.


راه‌حل7: ‌ سختی‌‌ نوردهای‌ روم‌ فرم‌ را‌ کم‌ کرده‌ و‌ یا‌ از‌ نوردهای‌ نو‌ استفاده‌ نمایید.


راه حل 8 : تصویر‌ را‌ به‌ شکلی‌ بر‌ روی‌ زینک‌ قرار‌ دهید‌ که‌ سایه‌ تصویر‌ به‌طور‌ مستقیم‌ در‌ اطراف‌ سیلندر‌ قرار‌ نگیرد.


اشکال‌ هفتم-‌ پوسته‌ شدن‌ مرکب‌ روی‌ کاغذ‌ گلاسه.


 ‌ پوسته‌ شدن‌ کاغذ‌ بر‌ روی‌ کاغذ‌ حالتی‌ است‌ که‌ مرکب‌ خشک‌ شده‌ را‌ می‌توان‌ به‌ راحتی‌ از‌ روی‌ کاغذ‌ پاک‌ کرد.‌


علت‌ الفحامل‌ مرکب‌ بیش‌ ازاندازه‌ معمول‌ در‌ کاغذ‌ نفوذ‌ می‌کند.‌ این‌ شرایط‌ می‌تواند‌ به‌ علت‌ تغییر‌ یافتن‌ فرمول‌ مرکب‌ و‌ یا‌ نامناسب‌ بودن‌ آن‌ و‌ یا‌ در‌ اثر‌ چاپ‌ بر‌ روی‌ کاغذی‌ که‌ از‌ قدرت‌ جذب‌ زیاد‌ برخوردار‌ است،‌ پدید‌ آید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌: ‌ با‌ سازنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کنید‌ تا‌ مرکب‌ مناسب‌ با‌ نوع‌ کاغذ‌ مصرفی‌ را‌ تهیه‌ کند.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ برای‌ کاهش‌ میزان‌ نفوذ‌ حامل‌ مرکب،‌ ورنی‌ شماره‌ 8،‌ ژل‌ و‌ یا‌ ورنی‌ براق‌ و‌ یا‌ هر‌ نوع‌ ورنی‌ سفت‌کننده‌ را‌ به‌ مرکب‌ ‌ اضافه‌ کنید.


علت‌ ب: ‌ تأخیر‌ در‌ خشک‌ شدن.‌ اگر‌ خشک‌ شدن‌ مرکب‌ به‌ کندی‌ انجام‌ شود،‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ قبل‌ از‌ جذب‌ شدن‌ مرکب،‌ حامل‌ آن‌ بیش‌ از‌ حد‌ لازم‌ جذب‌ شده‌ و‌ رنگدانه‌ (پیگمنت)‌ آن‌ بدون‌ قدرت‌ چسبندگی‌ رها‌ شده‌ است.


راه‌حل‌ ‌ 1‌ ‌ : ‌ ‌ علت‌ تأخیر‌ در‌ خشک‌ شدن‌ مرکب‌ را‌ بررسی‌ کنید.‌ هر‌ یک‌ از‌ عومل‌ ذکر‌ شده‌ می‌تواند‌ باعث‌ پوسته‌ شدن‌ مرکب‌ شود.‌ راه‌حل‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ را‌ به‌ کار‌ برید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ : ‌ پوسته‌ شدن‌ مرکب‌ معمولاً‌ تا‌ چند‌ ساعت‌ پس‌ از‌ اتمام‌ چاپ‌ مشخص‌ نمی‌شود،‌ ولی‌ کار‌ چاپ‌ شده‌ و‌ پوسته‌ شده‌ را‌ می‌توان‌ با‌ چاپ‌ مجدد‌ به‌ وسیله‌ ورنی‌ شفاف‌ حفظ‌ کرد‌ تا‌ چسبندگی‌ لازم‌ فراهم‌ شود.


 


 اشکال‌ هشتم-‌ پاک‌ شدن‌ مرکب.‌


 مرکب‌ پس‌ از‌ چاپ‌ خشک‌ شده‌ است‌ ولی‌ در‌ مرحله‌ تا‌ کردن‌ کاغذ‌ و‌ صحافی‌ پاک‌ می‌شود.


علت:


لایه‌ مرکب‌ به‌ علت‌ عدم‌ وجود‌ مواد‌ خشک‌کننده‌ بسیار‌ ضعیف‌ است.‌


 


راه‌حل‌ ‌ 1‌ ‌ : با‌ تهیه‌ مرکب‌ مناسب‌ مشکل‌ را‌ برطرف‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ 2‌ ‌ :از‌ مواد‌ افزودنی‌ نفتی‌ و‌ روغن‌های‌ معدنی‌ استفاده‌ نکنید‌ و‌ فقط‌ از‌ حداقل‌ مواد‌ افزودنی‌ مجاز‌ که‌ به‌ وسیله‌ تولیدکننده‌ مرکب‌ معرفی‌ و‌ عرضه‌ می‌شود،‌ استفاده‌ نمایید.‌ مواد‌ ضد‌خشک‌کن‌ باعث‌ پلاستیکی‌ شدن‌ لایه‌ مرکب‌ خشک‌ شده‌ می‌شوند‌ و‌ مقاومت‌ پاک‌ شدن‌ آن‌ را‌ کاهش‌ می‌دهند.‌ خشک‌کن‌های‌ ضعیف‌تر‌ نیز‌ موجود‌ هستند.‌ بنابراین‌ از‌ مصرف‌ اضافی‌ این‌ مواد‌ خودداری‌ کنید.


 اشکال‌ نهم-‌ چسبندگی‌ ضعیف‌ ورنی‌ و‌ یکنواخت‌ نبودن‌ آن.‌


 علت‌ الفاز‌ موم‌ و‌ یا‌ مواد‌ مشابه‌ در‌ مرکب‌ استفاده‌ شده‌ است‌ تا‌ مقاومت‌ آن‌ را‌ در‌ مقابل‌ پاک‌ شدن‌ افزایش‌ دهد.


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ : در‌ صورت‌ استفاده‌ از‌ ورنی‌ از‌ مرکب‌ بدون‌ موم‌ استفاده‌ کنید.‌


لت‌ بدیر‌ خشک‌ شدن‌ مرکب‌ باعث‌ چسبندگی‌ لعاب‌ کاغذ‌ به‌ مرکب‌ می‌شود.


راه ‌حل‌ 1: ‌ ‌ زودتر‌ خشک‌ می‌شود،‌ استفاده‌ کنید.


را‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ : از‌ افزودنی‌های‌ مناسب‌ که‌ خشک‌ شدن‌ مرکب‌ را‌ سریع‌تر‌ می‌کند،‌ در‌ آب‌ ماشین‌ استفاده‌ کنید.


علت‌ ج: ‌ افزودنی‌های‌ الکلی‌ دارای‌ مواد‌ شیمیایی‌ هستند،‌ و‌ قدرت‌ تبخیر‌ آن‌ها‌ مثل‌ الکل‌ ایزوپروپیل‌ نیست.‌ بنابراین‌ زمانی‌ که‌ این‌ مواد‌ بر‌ اثر‌ تبخیر‌ آب‌ در‌ جریان‌ سیستم‌ رطوبت‌ ماشین‌ اشباع‌ می‌شوند،‌ با‌ مرکب‌ مخلوط‌ شده‌ و‌ چسبندگی‌ ورنی‌ را‌ تحت‌ تأثیر‌ قرار‌ می‌دهند.


 


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ : سیستم‌ آب‌ ماشین‌ را‌ تمیز‌ کرده‌ و‌ آب‌ را‌ حداقل‌ هفته‌ای‌ یک‌ بار‌ تعویض‌ کنید.


 اشکال‌ دهم-‌ عدم‌ چسبندگی‌ یکنواخت‌ مرکب‌ در‌ چاپ‌ با‌ پلاستیک.‌


 علت‌ الف:‌  مقاومت‌ سطح‌ پلاستیکی‌ فوق‌العاده‌ کم‌ است.


راه‌حل‌ ‌ ‌ :از‌ پلاستیکی‌ استفاده‌ کنید‌ که‌ مقاومت‌ سطح‌ آن‌ بین 40‌ تا‌ 50‌ دین‌‌ ‌(dyne) باشد.


علت‌ بمرکب‌ مصرفی‌ مناسب‌ برای‌ چاپ‌ پلاستیک‌ تهیه‌ نشده‌ است.


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ : از‌ مرکب‌ قوی‌ و‌ دارای‌ محلول‌ کم‌ استفاده‌ کنید.


علت‌ جمرکب‌ با‌ آب‌ مخلوط‌ شده‌ است.


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ : ‌ موقع‌ چاپ‌ روی‌ سطوحی‌ که‌ آب‌ را‌ جذب‌ نمی‌کنند،‌ مرکب‌ چاپ‌ مورد‌ استفاده‌ باید‌ به‌ صورتی‌ ساخته‌ شده‌ باشد‌ که‌ محتوی‌ حداقل‌ رطوبت‌ بوده‌ و‌ از‌ حداقل‌ آب‌ ممکن‌ در‌ آن‌ استفاده‌ شود.


اشکال‌ یازدهم-‌ ساییدگی‌ لایه‌ مرکب‌ (در‌ چاپ‌ جلد‌ کتاب‌ و‌ مجلات،‌ برچسب‌ و‌ کارتن).


علتمقاومت‌ مرکب‌ در‌ برابر‌ سایش‌ ناچیز‌ است.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌ : از‌ مرکبی‌ که‌ نسبت‌ به‌ سایش‌ مقاوم‌ است،‌ استفاده‌ کنید‌ ومناسب‌ترین‌ نوع‌ را‌ بر‌ اساس‌ نوع‌ کاغذ‌ مصرفی‌ انتخاب‌ کنید.‌ چون‌ یک‌ مرکب‌ مقاوم‌ ممکن‌ است‌ برای‌ چاپ‌ با‌ یک‌ نوع‌ کاغذ‌ مناسب‌ ولی‌ برای‌ کاغذ‌ دیگر‌ نامناسب‌ باشد.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2: کاغذ‌ را‌ تعویض‌ کنید.‌ بعضی‌ از‌ انواع‌ کاغذ‌ بسیار‌ زبر‌ و‌ خشن‌ هستند.


 اشکال‌ دوازدهم-‌ ساییدگی‌ مرکب‌ روی‌ جلد‌ در‌ هنگام‌ حمل‌ و‌ نقل.


 علت‌ الفنداشتن‌ لفاف‌ مناسب‌ در‌ موقع‌ حمل‌ و‌ نقل‌ و‌ باز‌ بودن‌ کتاب‌ باعث‌ سر‌ خوردن‌ و‌ مالیده‌ شدن‌ آن‌ بر‌ روی‌ یکدیگر‌ و‌ ساییدگی‌ و‌ پاک‌ شدن‌ مرکب‌ می‌شود.


راه‌حل‌ : اگر‌ جلد‌ کتاب‌ در‌ هنگام‌ حمل‌ و‌ نقل‌ آسیب‌ دیده‌ باشد،‌ اصلاح‌ کردن‌ آن‌ امکان‌پذیر‌ نخواهد‌ بود.‌ در‌ بیشتر‌ موارد،‌ تعویض‌ جلد‌ آسیب‌دیده،‌ خیلی‌ بهتر‌ از‌ چاپ‌ مجدد‌ کل‌ کتاب‌ است.‌ البته‌ بهترین‌ راه‌ حل،‌ جلوگیری‌ از‌ پاک‌ شدن‌ و‌ ساییده‌ شدن‌ جلد‌ با‌ استفاده‌ از‌ بسته‌بندی‌ مناسب‌ است.


علت‌ بورنی‌ روی‌ جلد‌ کافی‌ نیست.


راه‌حل‌ :‌  دقت‌ کنید‌ که‌ ورنی‌ مصرفی،‌ مناسب‌ با‌ نوع‌ کار‌ چاپی‌ تهیه‌ شده‌ باشد.‌ جلدهایی‌ که‌ بر‌ اثر‌ کافی‌ نبودن‌ ورنی‌ ساییده‌ شده‌اند،‌ باید‌ در‌ قسمت‌ صحافی‌ دور‌ ریخته‌ شوند.


علت‌ ج: ‌ پودر‌ زیاد‌ است.‌ پودر‌ خشک‌کن‌ می‌تواند‌ باعث‌ ساییدگی‌ مرکب‌ شود.


راه‌حل‌ : تغذیه‌ پودر‌ را‌ به‌ حداقل‌ ممکن‌ کم‌ کنید.‌ در‌ موقع‌ حمل‌ و‌ نقل،‌ کتاب‌ و‌ مجلات‌ را‌ با‌ لفاف‌ مناسب‌ بسته‌بندی‌ کنید.


 اشکال‌ سیزدهم-‌ مرکب‌ رنگ‌ اول‌ خشک‌ شده‌ و‌ رنگ‌ دوم‌ روی‌ مرکب‌ چاپ‌ رنگ‌ اول‌ نمی‌نشیند.


مرکب‌ ‌ رنگ‌ دوم‌ بر‌ روی‌ مرکب‌ خشک‌ شده‌ رنگ‌ اول‌ قرار‌ نمی‌گیرد،‌ چون‌ مرکب‌ رنگ‌ اول‌ به‌ حالت‌ بلوری‌ شکل‌ درآمده‌ است.‌ در‌ حقیقت‌ روغن‌ موجود‌ در‌ مرکب‌ خشک‌ نمی‌شود‌ و‌ به‌ سطح‌ کاغذ‌ نفوذ‌ کرده‌ و‌ مانع‌ از‌ جذب‌ مرکب‌ تازه‌ می‌شود.


علتمقدار‌ روغن‌ مصرف‌ شده‌ در‌ مرکب‌ زیاد‌ است.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌ : قبل‌ از‌ اقدام‌ به‌ چاپ،‌ نیازهای‌ خود‌ را‌ در‌ مورد‌ نوع‌ مرکب‌ مصرفی‌ با‌ فروشنده‌ در‌ میان‌ بگذارید.


راه‌حل‌ ‌ 2‌ : ‌اگر‌ قرار‌ است‌ رنگ‌ دوم‌ روی‌ اولی‌ چاپ‌ شود،‌ از‌ مصرف‌ روغن‌ در‌ مرکب‌ خودداری‌ کنید.‌ استفاده‌ از‌ خشک‌کن‌ را‌ به‌ حداقل‌ برسانید.‌ چون‌ خشک‌کن‌هایی‌ که‌ در‌ مرکب‌ مصرف‌ می‌شوند،‌ خود‌ موادی‌ دارند‌ که‌ خشک‌ نمی‌شوند.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 3‌ : چاپ‌ رنگ‌ دوم‌ را‌ بلافاصله‌ پس‌ از‌ خشک‌ شدن‌ رنگ‌ اول‌ انجام‌ دهید.‌ هر‌ قدر‌ مرکب‌ دیرتر‌ خشک‌ شود،‌ مواد‌ روغنی‌ موجود‌ در‌ آن‌ بیشتر‌ به‌ سطح‌ کاغذ‌ نفوذ‌ کرده‌ و‌ از‌ روی‌ نشستن‌ رنگ‌ها‌ روی‌هم‌ جلوگیری‌ می‌کنند.


راه‌حل‌ 4‌ : در‌ چاپ‌ رنگ‌ اول‌ از‌ خشک‌ کن‌ خمیری‌ استفاده‌ کنید.‌ اگر‌ از‌ خشک‌کننده‌ خمیری‌ استفاده‌ می‌کنید،اپراتور‌ ماشین‌ باید‌ مقدار‌ نمک‌ خشک‌کن‌ در‌ مرکب‌ را‌ به‌ حداقل‌ کاهش‌ دهد.


 


راه‌حل‌ ‌ ‌ 5‌ : مقداری‌ مواد‌ ثابت‌کننده‌ رنگ‌ به‌ مرکب‌ چاپ‌ اول‌ اضافه‌ کنید.


اشکال‌ چهاردهم-‌ بلوری‌ شدن‌ مرکب.


 


مرکب‌ چاپ‌ شده‌ در‌ رنگ‌ دوم‌ به‌ درستی‌ بر‌ روی‌ رنگ‌ اول‌ می‌نشیند،‌ ولی‌ پس‌ از‌ خشک‌ شدن‌ خاصیت‌ چسبندگی‌ آن‌ کم‌ است‌ و‌ به‌ راحتی‌ با‌ خراش‌ ناخن‌ پاک‌ می‌شود.


 


علتمرکب‌ رنگ‌ اول‌ بلوری‌ شده‌ است.‌ به‌ صورتی‌ که‌ رنگ‌ها‌ روی‌ یکدیگر‌ چاپ‌ می‌شوند،‌ اماقدرت‌ چسبندگی‌ ندارند.


 


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌ : در‌ مورد‌ ترتیب‌ چاپ‌ رنگ‌ها‌ با‌ کارخانه‌ سازنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ : ‌ از‌ بلوری‌ شدن‌ مرکب‌ در‌ چاپ‌ رنگ‌ اول‌ جلوگیری‌ کنید.‌ (به‌ راه‌حل‌ اشکال‌ 13‌ رجوع‌ کنید.)


راه‌حل‌ ‌ 3‌ ‌ : کاغذهای‌ چاپ‌ شده‌ را‌ از‌ خشک‌کن‌ حرارتی‌ عبور‌ دهید.‌ حرارت‌ خشک‌ کن‌ باعث‌ چسبندگی‌ مرکب‌ می‌شود.


 اشکال‌ پانزدهم-‌ در‌ ماشین‌های‌ چند‌ رنگ‌ مرکب‌های‌ خیس‌ برج‌های‌ مختلف‌ روی‌هم‌ نمی‌نشینند.


علت‌ الفچسبندگی‌ مرکب‌ رنگ‌ دوم‌ بیشتر‌ از‌ رنگ‌ اول‌ است.‌ این‌ شرایط‌ به‌ خصوص‌ در‌ چاپ‌ با‌ کاغذهای‌ فویل‌ و‌ موادی‌ که‌ از‌ قدرت‌ جذب‌ کمتری‌ برخودار‌ هستند،‌ شایع‌ است.


در‌ مورد‌ چاپ‌ با‌ کاغذهایی‌ که‌ قدرت‌ جذب‌ بیشتری‌ دارند،‌ کاهش‌ چسبندگی‌ مرکب‌ در‌ ترتیب‌ چاپ‌ رنگ‌ها‌ از‌ اهمیت‌ کمتری‌ برخوردار‌ است.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌ :  از‌ مرکب‌هایی‌ با‌ میزان‌ چسبندگی‌ بالا‌ استفاده ‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ :‌  چسبندگی مرکب ‌ را‌ که‌ به‌ درستی‌ بر‌ روی‌ رنگ‌ قبلی‌ نمی‌نشیند،‌ کم‌ کنید.‌ در‌ مورد‌ چاپ‌ کارهای‌ چند‌ رنگ،‌ مرکبی‌ را‌ انتخاب‌ کنید‌ که‌ به‌ ترتیب‌ چاپ‌ رنگ‌ها،‌ چسبندگی‌ آن‌ نیز‌ کم‌ شود.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 3‌ : ‌ ضخامت‌ لایه‌ مرکبی‌ را‌ که‌ به‌ درستی‌ روی‌ رنگ‌ قبلی‌ نمی‌نشیند،‌ افزایش‌ دهید.‌ لایه‌ ضخیم‌تر‌ آسان‌تراز‌ لایه‌ نازک‌‌ برروی‌ کار‌ قرار‌ می‌گیرد.


علت‌ بمناسب‌ نبودن‌ قدرت‌ رنگ.‌ این‌ حالت‌ در‌ نتیجه‌ استفاده‌ از‌ دو‌ نوع‌ مرکب‌ متفاوت‌ در‌ چاپ‌ رنگ‌ اول‌ و‌ دوم‌ پدید‌ می‌آید.‌ یعنی‌ رنگ‌ اول‌ را‌ با‌ مرکب‌ تازه‌ و‌ قوی‌ چاپ‌ کنیم‌ و‌ برای‌ رنگ‌ دوم‌ از‌ ته‌مانده‌ مرکب‌های‌ چاپخانه‌ استفاده‌ شده‌ باشد.‌ در‌ این‌ صورت‌ مرکب‌ نمی‌تواند‌ با‌ قدرت‌‌ رنگ‌ کافی‌ بر‌ روی‌ رنگ‌ اول‌ چاپ‌ شود.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 1‌ :‌‌  فقط‌ از‌ مرکبی‌ که‌ درجه‌ چسبندگی‌ مشخصی‌ دارد،‌  ستفاده‌ کنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 2‌ :‌ ‌‌از‌ مرکب‌های‌ کارخانه‌های‌ مختلف‌ و‌ یا‌ سری‌های‌ متفاوت‌ یک‌ کارخانه‌ استفاده‌ نکنید.


راه‌حل‌ ‌ ‌ 3‌ : ‌ ز‌ مرکب‌هایی‌ استفاده‌ کنید‌ که‌ قدرت‌ رنگ‌ آن‌ها‌ به‌ صورتی‌ تنظیم‌ شده‌ باشد‌ که‌ به‌طور‌ تقریبی‌ حجم‌ معین‌ و‌ مساوی‌ از‌ هر‌ کدام،‌ دارای‌ قدرت‌ رنگ‌ یکسان‌ است.


 اشکال‌ شانزدهم-‌ لرزش‌ تصویر.


علتوجود‌ فشار‌ چاپ‌ در‌ کاغذهای‌ گلاسه.‌ وجود‌ فشار‌ اضافی‌ بین‌ سیلندر‌ زینک‌ و‌ لاستیک‌ در‌ چاپ‌ با‌ زینک‌های‌ نرم،‌ لرزش‌ و‌ انحراف‌ کاغذهایی‌ با‌ سطح‌ ناصاف‌ در‌ موقع‌ قرار‌ گرفتن‌ در‌ سطح‌ تماس‌ دو‌ سیلندر،‌ تغذیه‌ مرکب‌ اضافی‌ در‌ چاپ‌ کاغذهای‌ گلاسه‌ و‌ یا‌ استفاده‌ از‌ مرکب‌ بسیار‌ نرم‌ و‌ رقیق.


راه‌حل‌ ‌ ‌ ‌ : فشار‌ ماشین‌ را‌ بر‌ اساس‌ استاندارد‌ کارخانه‌ سازنده‌ تنظیم‌ کنید‌ و‌ با‌ مرکب‌ مناسب‌ چاپ‌ کنید.‌ زیربندی‌ سیلندر‌ زینک‌ و‌ لاستیک‌ را‌ طبق‌ دستور‌ داده‌ شده‌ تنظیم‌ کنید‌ و‌ ضخامت‌ مرکب‌ را‌ در‌ اندازه‌ مناسب‌ قرار‌ دهید.‌


 Instagram.com/mehdizade_print


https://www.linkedin.com/in/mohammadreza-mehdizade


09101436763


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي