کارگروه
موسسه باورهای استوار استان چ و ب
اهداف کلی موسسه باورهای استوار استان چ و ب گسترش بهداشت روانی و نیزتوسعه فرهنگ مشاوره و ایجاد کارگاههای آموزشی پزوهشی کمک به مراجعین در انتخاب منطقی و تصمیم گیریهای مهم زندگی. تلاش برای درمان نارسائیها و اختلالات شناختی – عاطفی و هیجانی ایجاد شده. کمک به مراجعین در بهبود سازگاری خانوادگی – همسرگزینی – روابط زناشویی و ... مشاوره تحصیلی شامل شیوه های درست مطالعه، موفقیت در تحصیل، تمرکز حواس، برنامه ریزی تحصیلی. کمک به مراجعین در فراگیری مهارتهای لازم برای برقراری روابط ...
 

اعضای کارگروه موسسه باورهای استوار استان چ و ب