کارگروه
حقوق خصوصی
محی الدین نجفی زاده روستای ونینه علیا از شهر دریاچه غمگین و بی مهر زریبار مریوان که دیباچه مخملینش در سالیان نزدیک امروز از بیماریش نالان است ؛ بسیار نوای فولکولور را دوست دارم ؛جادهای سنگلاخی دیارم را بوسه می زنم ؛که نوای پرندگان کوهیش را بر هر موسیقی ترجیح می دهم و جیک جیک گنجشکان بر غروبش که هزارن موسیقی در رقابتش سکوت می کنند و بوی نم بارن باریده بر خاکش و یا نشتن بر روی شبدر هر دل مرده ای را زنده می کند را تداعی عشق و تمام رویاهای اعدام شده برایم هست حقوق خوانده ام و دوست دارم ادامه بدهم ...
 

اعضای کارگروه حقوق خصوصی