کارگروه
موسسه باورهای استوار استان چ و ب
اهداف کلی موسسه باورهای استوار استان چ و ب گسترش بهداشت روانی و نیزتوسعه فرهنگ مشاوره و ایجاد کارگاههای آموزشی پزوهشی کمک به مراجعین در انتخاب منطقی و تصمیم گیریهای مهم زندگی. تلاش برای درمان نارسائیها و اختلالات شناختی – عاطفی و هیجانی ایجاد شده. کمک به مراجعین در بهبود سازگاری خانوادگی – همسرگزینی – روابط زناشویی و ... مشاوره تحصیلی شامل شیوه های درست مطالعه، موفقیت در تحصیل، تمرکز حواس، برنامه ریزی تحصیلی. کمک به مراجعین در فراگیری مهارتهای لازم برای برقراری روابط ...
 

موسسه باورهای استوار استان چ و ب