کارگروه
کار گروه حقوقی
انجام فعالیت گروهی برای ایجاد راهکارهای اجرائی و علمی بمنظور ارائه مشاوره های جامع وکاربردی و خصوصا انجام خدمات حقوقی و قضائی به تمام هموطنانمان به ویژه بازرگانان و دانشجویان مقیم در کشورچین حتی هم میهنانی که به عنوان توریست به چین میروند بمنظور توسعه بهتر مناسبات علمی و تجــاری بین دو کشور ایران و چین
 

کار گروه حقوقی