کارگروه
دنیای شیرین کودکان
کودکان دنیای تعریف شده ای برای خود دارند برخلاف ما بزرگترها که گاهی اوقات رفتارهایمان حتی برای خودمان هم شناخته شده نیست آنها خیلی دقیقندآنقدرکه حتی دروغها وپنهان کاریهای مارا درک می کنندودرست درزمانی که مااصلا انتظارش رانداریم به ما گوشزد می کنند وحال مارا حسابی می گیرند.گاهی فکرمی کنم کودکان نمایندگان خداروی زمین هستند تا اشتباهات وخطاهای ما رابه ماتذکردهند.