جدول دیه 1401

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق  >> جدول دیه 1401
حسن بصیری هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق
تعداد ارسالي: 41
6 ماه پیش در تاریخ: سه شنبه, فروردين 16, 1401 11:14

 


جدول محاسبه دیه 1401 به تومان                       به اهتمام حسن بصیری هریسماههای حرام: 800 میلیون تومانماههای عادی:600 میلیون تومانماههای حرام:ذی القعده:11 خرداد تا 9 تیر-ذی الحجه:10 تیر تا 7 مرداد-محرم:8 مرداد تا 6 شهریور-رجب:3 بهمن تا 12 اسفندچهار پنجم از یک پنجم دیه:96 میلیون تومانیک دینار:600 هزار تومانچهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه:48 میلیونیک درهم:60 هزار تومانیک پنجم از یک دهم دیه:12 میلیون تومانیک شتر:6 میلیون تومانحارصه(1 صدم دیه):6 میلیون تومانیک ده هزارم دیه:60 هزار توماندامیه(2 صدم دیه):12 میلیون تومانیک هزارم دیه:600 هزار تومانمتلاحمه(3 صدم دیه)18 میلیون تومانیک صدم دیه:6 میلیون تومانسمحاق(4 صدم دیه):24 میلیون توماننیم درصد دیه:3 میلیون تومانموضحه(5 صدم دیه)30میلیون تومانیک دهم درصد دیه:600 هزار تومانهاشمه(10صدم دیه):60 میلیون توماندو دهم درصد دیه:1میلیون و 200 هزار تومانمنقله(15 صدم دیه):90 میلیون تومانسه دهم درصد دیه:1 میلیون و 800 هزار تومانمامومه(یک سوم دیه):200 میلیون تومانچهار دهم درصد دیه:2 میلیون و چهار صد هزار تومانجائفه(یک سومه دیه):200 میلیون تومانپنج دهم درصد دیه:3 میلیون تومانسیاه شدن صورت(6 دینار)3 میلیون و 600 هزار تومانشش دهم درصد دیه:3 میلیون و 600 هزار تومانکبود شدن صورت(3 دینار):1 میلیون و 800 هزار تومانهفت دهم درصد دیه:4 میلیون و 200 هزار تومانسرخ شدن صورت(یک و نیم دینار):900 هزار تومانهشت دهم درصد دیه:5 میلیون و 400 هزار تومانسیاه شدن سایر اعضا(3 دینار):1 میلیون و 800 هزارنیم دهم  درصد دیه:5 میلیون و 400 هزار تومانکبود شدن سایر اعضاء(یک و نیم دینار):900 هزار تومانیک درصد دیه:6 میلیون تومانسرخ شدن سایر اعضاء(سه چهارم دینار):450 هزار تومانیک و یک دهم درصد دیه:6 میلیون و 600 هزار تومانسرخ شدن پوست:یک و نیم هزارم دیه:900 هزار تومانیک و دو دهم درصد دیه:7 میلیون و 200 هزار تومانسیاه شدن پوست:6 هزارم دیه:3 میلیون و 600 هزاریک و سه دهم درصد دیه:7 میلیون و 800 هزار تومانکبود شدن پوست:3 هزارم دیه:1 میلیون و 800 هزارربع:یک چهارم دیه:150 میلیون تومانشکستگی استخوان:یک پنجم دیه عضوخمس یک پنجم دیه:120 میلیون تومانخرد شدن استخوان:یک سوم دیه عضویک بیستم دیه:30 میلیون توماندیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد)یک پنجم دیه:120 میلیون توماندیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است فرقی بین پسرو دختر نیست(یک صد دینار)60 میلیون تومانبا ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جدول محاسبه دیه 1401 با تهیه و تنظیم حسن بصیری هریس منتشر شد. حذف ارسالي ويرايش ارسالي