چرا نیوتن به عنوان دومین فرد تاثیرگذار بر تاریخ جهان رده بندی شده است؟

صفحه اصلی کارگروهها >> دنیای مهندسین برق  >> چرا نیوتن به عنوان دومین فرد تاثیرگذار بر تاریخ جهان رده بندی شده است؟
فرهاد یزدی

فرهاد یزدی

در کارگروه: دنیای مهندسین برق
تعداد ارسالي: 88
1 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, آذر 23, 1395 19:46

وقتی لیست ۱۰۰ نفر تأثیرگذارترین انسانها بر تاریخ را مرور می کنیم (اینجا)، شاید وجود نیوتن به عنوان دومین نفر این لیست و بالاتر از مسیح (که هم اکنون بیش از دو میلیارد نفر از مردم جهان پیرو اویند) کمی عجیب به نظر برسد.


Muhammad (570 – ۶۳۲ AD) Prophet of Islam.


Isaac Newton (1642 – ۱۷۲۷) – British mathematician and scientist.


Jesus Christ (c.5BC – ۳۰ AD) Spiritual teacher and central figure of Christianity.


Buddha (c 563 – ۴۸۳ BC) Spiritual Teacher and founder of Buddhism.


Confucius (551 – ۴۷۹ BC) – Chinese philosopher.


St. Paul (5 – AD 67) – Christian missionary and one of main writers of New Testament.


Ts’ai Lun (AD 50 – ۱۲۱) Inventor of paper.


Johann Gutenberg (1395 – ۱۴۶۸) – Inventor of printing press.


Christopher Columbus (1451 – ۱۵۰۶) – Italian explorer landed in America.


Albert Einstein (1879 – ۱۹۵۵) German/ US scientist discovered Theory of Relativity.


سوال این است: مگر نقش نیوتن چه بوده است؟


برخی نیوتن را آغاز کننده عصر رنسانس می دانند، زیرا در برکناری آموزه های خرافی  دینی و پیدایش عصر نوین در دل دوره تاریکی و جاهلیت وسطایی نقشی بی همتا ایفا نموده است. وی اولین نفر در جهان است که نشان داد می توان یک پدیده فیزیکی را در قالب یک رابطه ریاضی تحلیل و پیش بینی نمود. تا آن هنگام بنا به آموزه های دینی عصر کلیسا، بشر گمان می کرد کیفیت و کمیت هر پدیده فیزیکی به صورت مستقیم توسط خداوند تعیین و مقدر می شود. لیکن نیوتن یک سطح واسطه به نام فیزیک را معرفی نمود و برای اولین بار یک پدیده فیزیکی (جاذبه) را در قالب روابط ریاضی منحصر و ساده نمود.


پی نوشت : امروزه واژه فیزیک آن قدر بدیهی و ملموس شده است که هر چه فکر کردم تا برای دوره قبل از نیوتن معادلی برای آن پیدا کنم، مقدور نگردید.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي