کارگروه
چاپ و تبلیغات
در این کار گروه مسائل چاپ و تبلیغات را در ایران و جهان بررسی میکنیم و در صورت نیاز میتوانیم به سوالات احتمالی شما در زمینه چاپ و تبلیغات پاسخ بدهیم
 

نحوه محاسبه عطف کتاب یا مجله

صفحه اصلی کارگروهها >> چاپ و تبلیغات  >> نحوه محاسبه عطف کتاب یا مجله