کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

چارت درسی کارشناسی حقوق قضایی

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> چارت درسی کارشناسی حقوق قضایی
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, بهمن 25, 1393 15:19

چارت درسی رشته کارشناسی حقوق


AWT IMAGE


AWT IMAGE


حذف ارسالي ويرايش ارسالي