کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

ایا سرباز راهنمایی و رانندگی می تواند جریمه صادر کند؟

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> ایا سرباز راهنمایی و رانندگی می تواند جریمه صادر کند؟
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: جمعه, بهمن 17, 1393 11:52

برابر ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و مرور تعیین شده و اموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شودتخلفات مربوط را وقف قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند تبصره اینکه نیروی انتظامی  برای مدت حداکثر 10 سال می تواند به در جه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای مدرک دیبلم کامل متوسط و گواهینامه  رانندگی  و نیز 10 سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و اموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظلیف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض کند .پس بنابر این ماده سرباز نمی تواند جریمه صادر کند که البته در بعضی از شهرستان ها این سرباز ها هم این کار را می کنند که جز تخلف محسوب می شود.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي