کارگروه
گروه شیرپوینت کاران
در این گروه مباحث پیرامون توسعه،مدیریت و نگهداری،معماری و ... Microsoft Sharepoint مبادله نظرات و پاسخگویی به سوالات می شود.
 

آموزش نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013

صفحه اصلی کارگروهها >> گروه شیرپوینت کاران  >> آموزش نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013
null value

null value

در کارگروه: گروه شیرپوینت کاران
تعداد ارسالي: 1
4 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, آذر 11, 1393 15:14

برای نصب Report Server بایستی بر روی سروری که دیتابیس Report Server قرار دارد دو Feature ذیل نصب شود که این سرویس ها را می توانید با استفاده از فایل Setup نرم افزار Microsoft Sql Server 2012 نصب کنید :


1-  Reporting service - SharePoint
2-Reporting services Add-in for SharePoint Products


ولی بر روی سرور شیرپوینت تنها Feature ذیل الزامی است :
Reporting services Add-in for SharePoint Products
و در نهایت برای فعال سازی سرویس Reporting Service بر روی سرور شیرپوینت با استفاده از Sharepoint PowerShell(البته دقت کنید Run As Administrator اجرا کنید) :
1- Install-SPRSService
2- Install-SPRSServiceProxy
3-get-spserviceinstance -all |where {$_.TypeName -like "SQL Server Reporting*"} | Start-SPServiceInstanceحال بایستی به مسیر ذیل رفته و یک SQL Server Reporting Service Service Application ایجاد کنید و تنظیمات مورد نیازتان را وارد کنید :


Central Administration  -> Manage Service Application -> New

حذف ارسالي ويرايش ارسالي