معجون عشق

mohammad mortazavi

mohammad mortazavi

در کارگروه: داستانهای کوتاه
تعداد ارسالي: 195
5 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, آذر 06, 1393 11:0

فردى ازدواج کرد و به خانه جدید رفت

ولی هرگز نمیتوانست با همسر خود کنار بیاید
آنها هرروز باهم جروبحث میکردند

روزی نزد داروسازی قدیمی رفت واز او تقاضا کرد سمی بدهد تا بتواند با آن همسر خود را بکشد
داروساز گفت اگر سمی قوی به تو بدهم که همسرت فورأ کشته شود همه به تو شک میکنند . پس سم ضعیفی میدهم . که هر روز در خوراک او بریزی و کم کم اورا از پای درآورى . وتوصیه کرد دراین مدت تامیتوانی به همسرت مهربانی کن تاپس از مردن او کسی به تو شک نکند
فرد معجون را گرفت و به توصیه های داروساز عمل کرد
هفته ها گذشت . مهربانی او کار خود را کرد و اخلاق همسر را تغییر داد

تا آنجا که او نزد داروساز رفت و گفت
من او را به قدر مادرم دوست دارم
و دیگر دلم نمیخواهد او بمیرد
دارویی بده تا سم را از بدن او خارج کند
داروساز لبخندی زد و گفت
آنجه به تو دادم سم نبود
سم در ذهن خود تو بود
و حالا با مهر و محبت آن سم از ذهنت بیرون رفته است

مهربانی موثرترین معجونیست که به صورت تضمینی نفرت و خشم را نابود میکند...


حذف ارسالي ويرايش ارسالي