حذف یارانه های بی نیازان راه دیگری هم دارد!

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> حذف یارانه های بی نیازان راه دیگری هم دارد!
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, مهر 22, 1393 14:40


بنام خدا


آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیرشان گفتند که حذف یارانه های بی نیازان ممکن نیست چرا که شناسائی آنان منجر به ورود به امور شخصی میشود وایشان این اقدام را مخالف قانون اساسی میدانند .بسیار عالی سخنی است متین بهرحال رعایت حرمت افراد لازم الرعایه است واز دولت تدبیر وامید جز این انتظاری نمیرود .اما راه های دیگری هست که میتوان ازدریافت یارانه های بی مورد جلوگیری کرد. مثلا همه افراد وسیله نقلیه ندارند وبرخی نیز چند وسیله دارند وبعضا وسیله های پر قیمت ومصرفی چرا باید به اینان بنزین با یارانه داد .در اینجا شناسائی افراد مطرح نیست بلکه نوع وسیله نقلیه مطرح است .بجز کسانیکه وسیله نقلیه آنان عمومی بوده ودرخدمت مردمند یارانه بنزین بقیه را کلا حذف کنید . چه معنا دارد که فردی مجاز باشد با جیب ملت بنزین یارانه ای گرفته وهوای کشوررا نیز آلوده سازد .این از شریعت وانصاف بدور است .اگر کسانی هم باشند که با وسیله شخصی کار میکنند پس از شناسائی مجوز عمومی داده شود تا دیگر کسی نتواند بنزین رایگان ویا ارزانتر دریافت کند.


آقای رئیس جمهور رئیس دولت گذشته با شهامت توانست مساله یارانه هارا در کشور پیاده کند واز این طریق مردم را خشنود نگه دارد .شما هم شهامت بخرج دهید واینبار با حذف یارانه بنزین برای وسایل نقلیه بجز عمومی این کار با ارزشتر از اقدام دولت پیشین را در کشور پیاده کنید که هم برای دولت شما درآمد خواهد بود وهم برای ملت سلامت بارمغان میاورد وهم اقدامی ارزشمند ازشما بیادگار میماند .


ضمنا قرار نبوده که یارانه نان تاابد پرداخت شود بمروززمان میتوان آنرا حذف کرد مثلا اگر در پرداخت بعدی مبلغ 1000 توان از همه کم شود نه کسی اعتراض میکند ونه مشکلی درعمل پیش میاورد اما درجمع کمکی به دولت میشود.


مخالفت با سرکشی به اموال خصوصی یارانه‌بگیرانحذف ارسالي ويرايش ارسالي