کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: جمعه, مرداد 17, 1393 18:43


مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات
1- اصل شکایت و فتوکپی آن


2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)


3- مدارک و دلائل مثبت شکایت


4- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت


5- امضاء شکایت توسط شخص شاکی


 


 کلمات کلیدی: شکایت، نحوه تنظیم شکایت، شکایت به دادسرای انتظامی قضات


گرد اوری بابافارس


6- ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی


7- ابطال تمبر قانونی به شکواییه


 فرم شکایت انتظامی از قاضی


شاکی: .....


مشتکی‌عنه:.....


شماره پرونده:......


موارد تخلف:......


دلایل و مدارک:......


سابقه شکایت انتظامی:......


 ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات


احتراما" در پرونده کلاسه ....شعبه ... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ...تهران موضوع شکایت اینجانب ...علیه آقای ... تحت عنوان انتقال مال غیر، آقای .... - بازپرس/دادیار محترم شعبه - رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تأمین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردید. لذا با تقدیم شکایت حاضر تقاضای اخذ پرونده و رسیدگی به شکایت را دارم.


امضاء شاکی


 پس از ثبت شکایت شما پرونده به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه خطاب به مسئول مافوق قاضی مشتکی‌عنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده رامی نماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مشتکی‌عنه را نیز جهت دفاع دعوت می کند. درنهایت امر چنانچه دفاع وی موجه تشخیص داده نشود، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال می گردد تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.


 


 


 


 


 


 


 


عنوان : مدارک لازم برای شکایت از قضات: بصیری هریس روز شنبه 16:02حذف ارسالي ويرايش ارسالي