آیا همه مکتوبات وبیانات رهبری الزام آور است؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> آیا همه مکتوبات وبیانات رهبری الزام آور است؟
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, مرداد 06, 1393 14:24

بنام خدا


بجز مواردیکه رهبری بعنوان مرجع دینی فتوی صادر میکنند وبرای پیروان ایشان لازم الاتباع است درمورد بیانات ومکتوبات ایشان میتوان آنهارا بدودسته تقسیم نمود مولوی وارشا دی موارد مولوی همان احکام حکومتی است که جنبه امریه داشته وبرای همه مردم ایران ویا کسانیکه حکم برای آنان صادر گردیده است الزام آور است. سایر موارد جنبه ارشا دی داشته والزام آور نیست وهرکسی میتواند از آن رهنمود گرفته ویا به تشخیص خود عمل کند.


چگونه میتوان موارد مولوی وارشادی را از یکدیگر تفکیک نمود؟


کلیه بیانات ومکتوبات رهبری نظام در دو پایگاه زیر منتشر میگردد


http://www.leader.ir پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثا ر


پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری http://farsi.khamenei.ir


با ملاحظه مطالب هردو پایگاه بنظر میرسد که در این دو پایگاه همه اخبار وسخنرانیهای رهبری بدون تفکیک منتشر میگردد ونمیتوان با مطالعه آنها بموارد مولوی وارشادی دست یافت .تنها میتوان گفت که بیش از 95 درصد بیانات ومکتوبات رهبری از نوع ارشادی است وتنها 5 درصد ممکن است تحت عنوان حکم حکومتی ویا دستور قانونی لازم الاجرا باشد. برای اینکه بهتر بتوانیم موارد حکمی را از ارشادی جدا نمائیم میتوانیم از لینک زیر که درهمان پایگاه موجود است بموارد قانونی صلاحیت رهبری درصدور حکم حکومتی پی برد


از جایگاه قانون


در قانون اساسی در17 اصل ازرهبری سخن رفته است


اصل2: جمهورى اسلامى
اصل5: ولایت فقیه عادل و با تقوا
اصل57: قواى حاکم در جمهورى اسلامى
اصل60: قوه مجریه
اصل91: شوراى نگهبان
اصل107: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى
اصل109: شرایط و صفات رهبر
اصل110: وظایف و اختیارات رهبر
اصل111: فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر
اصل112: مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل113: رئیس جمهور
اصل131: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور
اصل142: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین
اصل157: رئیس قوه قضائیه
اصل175: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
اصل176: شورای عالی امنیت ملی
اصل177: بازنگرى در قانون اساسى


بامطالعه اصول یادشده تعداد21 مورد اقدام درصلاحیت رهبری قرار دارد که از این موارد تنها سه مورد مربوط به عامه مردم وبقیه یا در زمینه انتصاب است ویا اینکه جنبه فردی دارد آنچه عمومی است وبعنوان قانون ابلاغ میگرددموارد زیر است


تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.


حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.


مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست .
البته میتوان مورد دیگری را بدان افزود که درقانون اساسی بدان اشاره نشده است وآن مصوبات شورا یعالی انقلاب فرهنگی است.


همانگونه که ملاحظه میشود مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درمورد سیاستهای کلی وهم موارد غیرعادی وهمچنین مصوبات شورای عالی امنیت وشورایعالی انقلاب فرهنگی پس از امضاء رهبری به همه قوا ابلاغ میگردد. بنابراین این موارد با توجه بصراحت قانون اساسی ازموارد احکام حکومتی ویا قوانین جاریه کشور محسوب ولازم الاجراست. بجز این موارد نمیتوان مورد دیگری را درقانون اساسی یافت مگر آنکه براساس صلاحیت عام ولایت حکم خاصی صادر شود که قطعا آنرا از صدا وسیما ورسانه ها اعلام میکنند تا مردم آگاه شوند وعمل کنند .بجز موارد یادشده بقیه مطالب ومکتوبات رهبری وبیانات ایشان جنبه ارشادی داشته والزام آور نیست.


این تصور صحیحی نیست که مواضع آحاد مردم باید الگو گرفته و برگردان نظرات رهبری باشد


حذف ارسالي ويرايش ارسالي