غولی که میخواهد آقای جهان شود!

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> غولی که میخواهد آقای جهان شود!
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, مرداد 06, 1393 14:24

بنام خدا


پس از پایان جنگ دوم جهانی وتاسیس سازمان ملل وایجاد حق وتو برای 5 کشور پیروز درجنگ بنظر میرسید که جهان در مسیرچند قدرتی پیش میرود اما آمریکا با داشتن امکانات فراوان اقتصادی وبا بهره بردن از نیروهای انسانی دیگر کشورها مسیر جهان را بسوی دنیای تک قطبی تغییر داد . با طرح دهکده جهانی حرکت بسوی کدخدای جهانی را پیش گرفت. ابتدا با ایجاد اتحادیه اروپا وتاسیس ناتو ارتش های منطقه اروپارا زیر سلطه خود درآورد وسپس با فروپاشی شوروی بخشی از جمهوریهای سابق آن کشوررا به این اتحادیه وتشکیلات نظامی ملحق نمود ودر مورد بقیه نیز از طریق اوکرائین برنامه خودرا ادامه میدهد . تاسیس اسرائیل در خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم بخشی از همان پروژه میباشد که از طریق ایجاد اختلاف درمنطقه برنامه تسلط جهانی خودرا درکشورهای اسلامی محکم میکند اینک ارتش اسرائیل بخشی از ارتش ایالات متحده آمریکا تلقی میشود وکشورهای کانادا واسترالیا نیز بدان پیوسته اند ودر هر جنگی که آمریکائیان برپا میکنند حضوری بهم میرسانند. آمریکا درصدر تفوق برروسیه وچین است ومیرود تا در سازمان ملل تنها دارنده حق وتو باشد واین همان آقائی برجهان ماست وبه تعبیر خودشان کدخدای دهکده جهانی .نابودی ادیان الهی واماکن مذهبی ازجمله کعبه دردستور کار آنهاست وپیدائی فرقه های گوناگون نظیر القاعده داعش طالبان افراطیون یهودی ومسیحی و... بمنظور رسیدن بدان هدف است . اینک غولی میخواهد آقای جهان شود! آیا موفق میشود؟ آیا شکست میخورد؟ این امر بستگی به آگاهی مردم جهان است که با چشمان باز ببینند که عوامل ساخته وپرداخته آمریکا در منطقه ودیگر جاها چه میکنند ؟برسر مردم بی دفاع وزن وفرزندان آنان چه جنایاتی مرتکب میشوند ؟به باور ما پیروزی حق برباطل تقدیر الهی است وچنین اتفاقی هرگز روی نخواهدداد.


حاکمیت آمریکا برجهان هدف اصلی است!


http://www.entekhab.ir/fa/news/173213


حذف ارسالي ويرايش ارسالي