کلاه گشادی که برسرقوم حضرت موسی ع رفت

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> کلاه گشادی که برسرقوم حضرت موسی ع رفت
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, مرداد 06, 1393 14:23

بنام خدا


گرچه روز قدس توسط امام راحل روز اسلام نامیده شد اماانعکاس آن در دنیا همه کشورهارا دربرگرفت وعملا تبدیل به روز مبارزه با ستمگران جها نی شد.کمی به عقب برمیگردیم وتاریخ را مرور میکنیم زمانی که کشتار بزرگ یهودیان توسط هیتلر انجام شد پیروز مندان جنگ دوم جها نی برای استمالت ازقوم یهود نقشه خطرناکتری را ترسیم نمودند تا علاوه برفراموش شدن ظلم وارده بر این قوم آنانرا مرکب غارت منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا نمایند .آنان باندک تروریستهای خودساخته اجازه دادند تا به سرزمین فلسطین که دراستعمار انگلیس بود وارد وبا خریدن برخی از زمینهای کشاورزان واسکان درآنها وسپس با رعب ووحشت آنان رابفروش مجبور وبعدا تخلیه آنان بزور جنایات بزرگی را درمنطقه رقم زنند تا شاید کینه خودرا از کشتار در اروپا تسکین دهند که تا کنون نه تنها تسکین نیافته بلکه فزونی هم یافته است. سپس دولتی خودساخته برپا نموده وسازمان ملل نیز که دست ساز همان پیروزان جنگ دوم بود آنرا برسمیت بشناسند بی آنکه حد ومرز این کشور جعلی مشخص باشد که تا کنون نیز مشخص نشده است.این دولت بزودی خود نماینده استعمارگران سابق شد وتا بامروز بروسعت خاک خود با خونریزی مردمان آن دیار افزوده است. اگر دولت نازی آلمان بریهودیان اروپا ستم کرد چرا پیروزمندان جنگ جهانی خسارت آنرا از دولت آلمان نگرفتند؟ وچرابخشی از سرزمین آلمان دراختیار آنان قرار نگرفت درحالیکه بخشی از آلمان بعنوان آلمان شرقی درتصاحب شوروی سابق درآمد؟سردمداران جهانی هرگز باین پرسش پاسخ نداده اند وقوم یهود هم بعلت طمع کاری بدنبال پاسخ آن نرفت. اینک کاملا آشکار شده است که قوم یهود بازیچه دست استعمار گران سابق است تا بجای آنان منافع غرب را تامین کند هرچند گاه در منطقه جنگی برپا شود وتعدادی از دوطرف کشته شود وغربیان درآسایش کامل منتظر ورود غارتهای خود بنشینند .آیا سکوت دولتهای غربی بیانگر این سکوت نیست؟ علاوه برپرسش بی جواب یادشده این تردید نیز دوباره بذهنها برمیگردد که آیا همان کشتاری که ادعا میشود خود افسانه ای بیش نیست؟ وقوم یهود بازیچه قرار نگرفته است؟ اگر چه دراروپا چند بار این تردید بوسیله بزرگانی مطرح شد اما گوشی نبود تا بشنود وپاسخ دهد که هم یهودیان وهم دیگران از این ابهام درآیند.سخن آخر اینستکه نه همه یهودیان گیتی در اسرائیلند وبرخی نیز که رفته بودند با پشیمانی بازگشتند چرا دولتی با جمعیتی اندک از یهودیان در صحنه گیتی نمایندگی قومی بزرگ را بر عهده گیرد وهمه زشتیها وپلشتی های آن گروه اندک را برقوم بزرگ حضرت موسی ع بار کند؟ آیا برسر قوم یهود وبقول ما ایرانیان کلیمی کلاه گشادی گذاشته نشده است؟


روز قدس نه تنها روز اسلام بلکه روز جهانی مبارزه با ستمگران قلدر است که در این روز ازجمله یهودیان هرسرزمینی نیز وظیفه دارند تا از حیثیت دین موسی ع دفاع کنند واین طلسم ظالمان برقوم خودرا باطل نمایند


حذف ارسالي ويرايش ارسالي