کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

منابع ازمون قضاوت

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, تير 28, 1393 13:37منابع امتحانی آزمون قضاوت:


-داوطلبان دانشگاهی:


حقوق اساسی ضریب1


حقوق مدنی ضریب3


حقوق تجارت ضریب2


حقوق آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ضریب3


آئین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری ضریب2


حقوق جزا عمومی ضریب2


حقوق جزا اختصاصی ضریب2


فقه: مباحث حقوقی شرح لمحه ضریب2


اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری ضریب1
-داوطلبان حوزوی:


حقوق اساسی ضریب1


حقوق مدنی ضریب3


حقوق تجارت ضریب1


حقوق آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ضریب1


آئین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری ضریب1


حقوق جزا عمومی ضریب1


فقه: بیع مکالب ضریب4


اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایة ضریب4
حذف ارسالي ويرايش ارسالي