ملت ایران برنده نهائی این بازی است

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> ملت ایران برنده نهائی این بازی است
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, تير 25, 1393 22:36


بنام خدا


مذاکرات بین ایران و5+1 در ابتدا امیدهائی را ایجاد نمود وبنظر میرسید که دولت تدبیر وامید با موفقیت ازاین مذاکرات بیرون آید اما دبه ها وگربه رقصانی هائی که اجانب هربار در مذاکرات درمیاورند بنوعی قصد کارشکنی آنان را نشان میدهد. البته در داخل گروهی بشدت مذاکرات را زیر سوال برده بودند وازطرفی رهبری نظام نیز گوشه ای به عدم اعتماد به این مذاکرات را اشاره فرموده بودند واینک که زمزمه شکاف در مذاکرات بگوش میرسد چنین برمیاید که کسانیکه درگذشته درایجاد این بحران نیزدخیل بوده اند خود دقیقا از نتایج کارزار پیشاپیش آگاهند .درهرحال شجاعت دولت تدبیر وامید در اینکه وارد این فضای وهم آلود وشبهه انگیز است قابل ستایش است واینکه این مذاکرات به نتیجه برسد یا نه مهم نیست مهم تغییر تصویر جنگی واتمی نظام بود که در دنیا توسط زور مندان جا انداخته شده بود واینک درطول این مذاکرات وثبت وقایع درآژانس بین المللی انرژی اتمی  چهره نوینی از کشورمان که درگذشته نه چندان دورنیز بود مجددا احیا وبازسازی شد . بنابراین بنظر حقیر این مذاکرات اگر هیچ نتیجه ای دربر نداشته باشد وپولهای مسدودی ایران نیزبغارت برود ملت ایران با سربلندی در منطقه وجهان وبا تکیه براقتصاد مقاومتی کشوررا به پیش خواهد برد و آمریکا وکشورهای زورگوی دیگر در نظر دیگران پس از این شیر بی یال ودم واشکم خواهندبود.


درنهایت ملت ایران نیزکسانی را که کشورمان رااسیر این چاه ویل نمودند فراموش نخواهد نمود


توافق با ایران خیلی دور تر از آن است که بتوان گفت حتما بدست می آید/ اختلافات قابل توجهی هنوز وجود داردحذف ارسالي ويرايش ارسالي