کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

تست حقوق ثبت سری اول با جواب

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> تست حقوق ثبت سری اول با جواب
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, تير 17, 1393 11:15

- اگر سر دفتر اسناد رسمی در سمنان ، در حوزه خودش سندی را ثبت نماید که موضوع آن خارج از حوزه او قرار داد ، ارزش حقوقی سند چگونه خواهد بود؟


الف – سند معتبر است                                     


ب – سند معتبر نمی باشد   


ج- تنها به عنوان سند غیر رسمی معتبر است           


 د- سند غیر نافذ است


2-      2 -مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد  ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده عبارت است از:


الف – دفترخانه ثبت کننده سند          


ب- دادگاه محل وقوع ملک       


ج- اداره ثبت محل وقوع 


د – در مورد دیون و اموال منقول دفترخانه ثبت کننده سند ولی در مورد املاک ثبت شده اداره ثبت محل وقوع        


3-     3 - بموجب ماده 47 قانون ثبت ، ثبت کدام سند اجباری نیست ؟         


الف – تقسیم نامه                               ب- صلح نامه           


ج- هبه نامه                                     د – شرکت نامه


4-     4 - در صورتی که سر دفتر در احراز هویت متعاملین تردید داشته باشد ....... .


الف – از دادگاه صالح گواهی هویت اخذ و سند را تنظیم می نماید 


ب – از اداره ثبت محل گواهی هویت اخذ و سند را تنظیم می نماید   


ج – دونفر از اشخاص معتمد هویت او را تصدیق می نمایند 


د – از نیروی انتظامی و اداره ثبت احوال گواهی هویت اخذ می نماید          


5-     5 - ملاک صلاحیت در تنظیم اسناد در کدام حوزه می باشد؟


الف – محل وقوع مال مورد معامله                   ب – حوزه مأموریت مأمور ثبت 


ج – حوز ای که موضوع سند آنجاست                د – محل وقوع معامله 


6-      6 -تعریف سند کدام است ؟


الف- هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد 


ب – هر نوشته ای سند است                                  


ج – نوشته ای  سند است که معارض به مورد آن وجود نداشته باشد        


د – هیچکدام 


7-      7 -چه سندی سند رسمی محسوب می شود؟


الف – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است 


ب – اسناد که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است .


ج – اسنادی که نزد سایر مؤمورن رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده است 


د – هر سه مورد 


8-     8 - ثبت کدام دسته از اسناد اجباری است ؟


الف – کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است 


ب- کلیه معاملات راجع به حقوق که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است 


ج- کلیه عقود و معاملات 


د- الف و ب صحیح 


9-      9 - ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد ( اسنادی که مطابق قانون ثبت آنها اجباری است اما به ثبت نرسیده اند) کدام است؟


الف – مطابق ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد 


ب- در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست 


ج – فقط در صورت بودن برگ معامله در اداره ثبت قابل پذیرش است 


د- فقط در محاکم قابل پذیرش می باشد 


10 – کدامیک از موارد ذیل از وظایف مسئولین دفاتر می باشد ؟


الف – احراز اهلیت متعاملین یا متعهد 


ب – رسیدگی به مبانی انعقاد معامله 


ج – در صورت بروز اختلاف بین متعاملین رسیدگی نماید 


د – ب و ج صحیح است 


11 – کدام گزینه از جمله مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی نمی باشد؟


الف – لزوم تنظیم اسناد در اوراق مخصوص 


ب- رضایت متعاملین و متعهد 


ج – احراز صحت معامله منعقد بین متعاملین 


د- لزوم حضور متعهد و قرائت سند توسط او و فهماندن آن در صورتی که طرفین یا احدی از آنها کور یا بی سواد باشد 


12 – سر دفتران و دفتریاران چه مسئولیتهایی در جهت حفظ حقوق اشخاص مطابق قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی دارند؟


الف – مسئولیت مدنی و حقوقی                         


ب- مسئولیت کیفری و انتظامی 


ج – مسئولیت احراز صحت شراطی انعقاد معامله در معامله منعقد شده 


د – الف و ب صحیح است 


13 – در مورد کدامیک از اسناد ذیل می توان اجرائیه صادر نمود؟


الف – اسناد رسمی نسبت به دیون و امولل منقول 


ب- تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق ورجوع شده است 


ج – چکهای صادر شده بر عهد بانک 


د- هر سه مورد 


14 – مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد لازم الاجراء مانند چک و اظهارنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها کدام است؟


الف – دفترخانه اسناد رسمی                         ب – اداره ثبت محل 


ج – اداره ثبت مرکز استان (اداره کل)                د- الف و ب صحیح است 


15 – عملیات اجرایی در مورد اسناد دارای وثیقه در کدام صورت خاتمه نمی یابد؟


الف – با صدور سند انتقال مورد وثیقه                  ب – با تحویل مال منقول به طلبکار


ج – در صورت عدم اجراء تعهد مذکور در سند          د – با پرداخت طلب بستانکار


16 – هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حق به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی مخالف مزبور نماید مرتکب چه جرمی شده است؟


الف – معامله معارض                       ب - فروش مال غیر    


ج – خیانت در امانت                           د- تصرف عدوانی


 


 1 - الف


2 - الف


3 - الف


4 - ج


5 - ب


6 - الف


7 - د


8 - د


9 - الف


10 - الف


11 - د


12 - د


13 - د


14 - ب


15 - ج


16 - بحسن بصیری هریس روز دوشنبه با  ارزوی توفیق برای دانشجویان حقوق 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي