کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

تست حقوق ثبت سری دوم با جواب

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> تست حقوق ثبت سری دوم با جواب
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, تير 17, 1393 11:12

– آثار ثبت اسناد کدام است ؟


الف – معتبر بودن محتویات اصل سند رسمی         


   ب- لازم الاجراء بودن سند رسمیج – معتبر بودن مندرجات اصل سند                          


د – همه موارد 2 – آیا امانت گذاردن سند در ادارات ثبت امکان دارد؟الف – در صورت رعایت مقررات قانون ثبت امکان دارد      


ب- در هر حال امکان دارد ج – خیر امکان ندارد                         


د- باموافقت مدیر کل ثبت استان امکان دارد 3 – آیا داشتن تابعیت ایران برای انتخاب شدن با عنوان سر دفتر اسناد رسمی لازم است یا خیر؟الف – لازم است               


ب – در صورت اقامت بیش از ده سال در ایران لازم نیست ج – خیر لازم نسیت          


د – در صورت تأیید رییس سازمان ثبت کشور لازم نیست 4- آیا سر دفتران اسناد رسمی حق تغیر محل کار خود را دارند؟الف – بله می توانند                   


ب – تا تعیین تکلیف از طرف اداره ثبت نمی تواند   ج – با احراز هویت دو طرف می تواند اجراییه صادر نماید     


  د – باید مراتب را به دادسرای محل اعلام نماید5 – اگر سردفتر در صادر کردن اجرائیه با اشکالی مواجه شود و تردید  کند آیا می توان اجرائیه صادر نمود یا خیر آیا باید سند را اجراء کند؟الف -  بله می تواند                           


ب – تا تعیین تکلیف ازطرف اداره ثبت نمی تواند اجراییه صادر نمایدج – باید مراتب را به دادسرای محل اعلام نماید     


  د – با احراز هویت دو طرف می تواند اجراییه صادر نماید6 – تصدیق و امضای سند از ناحیه متعهدله در کدام یک از عقود کفایت می نماید؟الف – بیع            ب – صلح        ج – رضایت          د – رهن 7 – بر اساس قانون مدنی کدامیک از اسناد ذیل رسمی شناخته می شود ؟الف – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده اند ب – اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند ج – مواد الف و ب  د – اسنادی که با حضور دو شاهد تنظیم شده باشد 8 – ثبت کدامیک از موارد ذیل الزامی است ؟الف – ثبت املاک          ب – قراردادها          ج – معاملات        د – تعهدات 9- نسبت به محتویات سند رسمی فقط می توان ادعای ............... کردالف تردید          ب- تکذیب           ج – جعل          د – همه موارد10 – در کدامیک از موارد ذیل صاحب دفتراسناد رسمی جاعل در اسناد رسمی شناخته شده ، محکوم می گردد؟الف – سندی را به اسم کسانی که آن معامله را انجام نداده اند ثبت کند              


ب- اسناد مجعوله را ثبت کند ج – تمام یا ذقسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کنند                             


د- همه موارد 11 – کدام گرینه از آثار ثبت اسناد به شمار می رود؟الف – معتبر بودن تمام محتویات                                  


ب – معتبر بودن آن نسبت به شخص ثالث ج – لازم الاجراء بودن سند رسمی                                


د- همه موارد12 – در صورتی که سند ثبت شده راجع به املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه باشد مرجع صور اجرائیه نسبت به این اسناد کدام است؟الف – اداره ثبت محل                   ب- دفتر ثبت احوال           


ج – دفتر تنظیم کننده سند                ب- دادگاه صالح 13 – نسبت به کدامیک از اسناد زیر می توان اجرائیه صادر نمود ؟الف – قبوض اقساطی ثبتی                                          


ب – اسناد رسمی نسبت به دوین و اموال منقول ج – مهریه مذکور در قباله نکاحیه رسمی                         


  د – همه موارد 14 – کدامیک از موراد ذیل قابل بازداشت نیست ؟الف – نوشته های متعهد                                  ب – مسکن مورد نیاز ج – اتومبیل سواری مورد نیاز                              د – همه موارد 15 – مرجع صدور اجرئیه در خصوص چک کدام است؟الف – اداره ثبت محل                                 ب – دفترخانه اسناد رسمی ج – دادگاه صالحه                                      د – همه موارد


 


  1- د


 


2 - الف


3 - الف


4 - ب


5 - ب


6 - ج


7 - ج


8 - ج


9 - ج


10 - د


11 - د


12 - ج


13 - د


14 - د


15 - الف  


حذف ارسالي ويرايش ارسالي