کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

تست حقوق ثبت سری سوم با جواب

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> تست حقوق ثبت سری سوم با جواب
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, تير 17, 1393 11:9

1 - کدام یک از آثار ثبت اسناد بطور رسمی نیست ؟


الف – لازم الاجراء بودن                                      ب- عدم شمول مرور زمان


ج – بطلان رأی داور بر خلاف آن                           د- امکان طرح دعوا در دادگستری


2 –اقدامات صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خارج از محل مأموریت خود......


الف – بایستی به تأیید دادگاه برسد                         ب- بایستی به تأیید ثبت استان برسد


ج – بایستی به تأیید ثبت محل برسد                       د – اثر قانونی ندارد


3 – در موقع فسخ معاملات سر دفتر ........ به اداره ثبت می فرستد؟


الف – خلاصه سند را تکمیل                             ب- متن فسخ سند مندرج در حاشیه دفتر را


ج – سند مالکیت را با قید توضیح متن سند             د- لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را   


4 – مرجع رسیدگی از دستور شکایت از اجرای سند کدام است؟


الف – دادگاه عمومی محل اقامت معترض


ب – دادگاه محلی که دستور در حوزه آن صادر شده


ج – هیأت نظارت


د – دادگاه عمومی محل اقامت معترض عنه


5 – اگر در تنظیم  سند رسمی مقررات راجع به تمبر رعایت نشده باشد چه اثری خواهد داشت ؟


الف – به عنوان سند بطور کلی فاقد اعتبار خواهد بود


ب – از رسمیت خارج شده و صرفا سند عادی محسوب خواهد شد


ج – اعتبار سند رسمی صرفا بخاطر آن مخدوش نمی شود


 د – با تنفیذ دادگاه اعتبار سند رسمی را خواهد داشت


6 – کدامیک از اسناد ذیل بر اساس ضوابط قانون مدنی به لحاظ تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک سند رسمی محسوب می شده و مهمترین آن نوع اسناد است . در حالیکه در عرف ثبتی سند رسمی تلقی نمی شود؟


الف – هبه نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی


ب – گواهینامه رانندگی


ج – شناسنامه


د – سند مالکیت


7 – در کدامیک از موارد ذیل راجع به اموال غیر منقول ثبت الزامی سند محسوب نشده است؟


الف – صلح نامه


ب- شرکت نامه


ج – هبه نامه


د – تقسیم نامه


8 – منظور از مندرجات سند رسمی ................. سند است که احدی نمی تواند با قبول تعلق و صدور ......... سند از ناحیه او منکر واقعیت آن شود.


الف – مفاد عبارات – عبارات


ب – عبارات – مفاد عبارات


ج – مفاد عبارات – مفاد محتو.یات


د -  عبارات ، امضاء و تاریخ – عبارات


9 – صدور اجرائیه در در مورد کدامیک از اسناد ذیل امکانپذیر است ؟


الف – سند رسمی با موضوع تعهد به تسلیم دوچرخه ای که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن است .


ب – اقرارنامه رسمی دال بر بدهکاری  به میزان ده میلیون ریال بصورت عندالمطالبه


ج – قراردادجعاله منعقد بین بانک و مشتری آن


د – سند رسمی مالکیت شصت هزار مترمربع زمین زراعی


10 – مرجع صدور اجرائیه در مورد مهریه راجع به مال منقول کدامست ؟


الف – دفتر ازدواج و طلاق ثبت کننده سند


ب – دادگاه صالح


ج – هر یک از دفاتر اسناد رسمی


د – دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند


11 – عملیات اجرایی در مورد اسناد وثیقه در چه صورت ، خاتمه یافته تلقی نخواهد شد ؟


الف – با اجراء تعهد مذکور در سند


ب – با پرداخت طلب بستانکار


ج – با تحویل مال غیر منقول به طلب کار


د- با صدور سند انتقال مورد وثیقه


12- کدامیک از موارد زیر جزء مستثنیات دین نیست ؟


الف – هر نوع خانه یا اتومبیل - اوراق بهادار متهد بطور مطلق


ب – لباس رسمی و نیمه رسمی متعهد


ج – نوشته های متعهد


د – نفقه اشخاص واجب النفقه


13 – مرجع صدور اجرائیه برای اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازالاجراءمی باشند ، چه مرجعی است؟


الف – دفترخانه اسناد رسمی


ب – دادگاه


ج – اداره ثبت


د – شورای عالی ثبت


14 – حجر صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید در کدام مورد ،مؤثر است؟


الف – قبول هبه                    ب – قبول صلح بلا عوض


ج – حیازت مباحات               د- تملیکات و تعهدات مالی


15- در کدام گزینه ثبت اسناد الزامی و اجباری نیست؟


الف – تقسیم نامه                 ب- صلح نامه


ج – هبه نامه                     د- شرکت نامه


 


1- د


 


2 - د


3 - د


4 - ب


5 - ج


6 - د


7 - د


8 - الف


9 - ج


10 - الف


11 - ج


12 - الف


13 - ج


14 - د


 15 - الف


 


حسن بصیری هریس
 


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي